Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.234

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

Na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wzór rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Wzór rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Do sprawozdań merytorycznych organizacji pożytku publicznego sporządzanych za rok obrotowy rozpoczęty w 2012 r. stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 80, poz. 434).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 80, poz. 434), które utraciło moc w związku z wejściem w życie art. 1 pkt 12 lit. d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1244).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

wzór