§ 4. - Wzory poświadczeń bezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.220 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lutego 2015 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2011 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz.U.2005.171.1431), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228).