§ 1. - Wzory poświadczeń bezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.220 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lutego 2015 r.
§  1. 
1. 
Ustala się wzór:
1)
poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej, wydawanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej "ABW", Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej "SKW", albo pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych;
2)
poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej, wydawanego przez służby, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej "ustawą";
3)
poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych organizacji międzynarodowych.
2. 
Wzór poświadczenia, o którym mowa w ust. 1:
1)
pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
pkt 2, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
pkt 3, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.