Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.974 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw

Na podstawie art. 138j § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723 i 771) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzory:
1) pełnomocnictwa szczególnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) pełnomocnictwa do doręczeń, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

PPS-1 PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

PPD-1 PEŁNOMOCNICTWO DO DORĘCZEŃ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

OPS-1 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE / ODWOŁANIU / WYPOWIEDZENIU PEŁNOMOCNICTWA SZCZEGÓLNEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

OPD-1 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE / ODWOŁANIU / WYPOWIEDZENIU PEŁNOMOCNICTWA DO DORĘCZEŃ

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).