Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.562 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2018 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz.U.2014.1847), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1649).