Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.144

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. poz. 1206 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór:
1) oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) zeznania o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PWS-1 OŚWIADCZENIE O WYBORZE OPODATKOWANIA ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM OD WARTOŚCI SPRZEDANEJ PRODUKCJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PWS-2 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU OD WARTOŚCI SPRZEDANEJ PRODUKCJI za rok podatkowy 1)

wzór
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).