Wzory oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.212

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu

Na podstawie art. 62bd ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzory oświadczeń, o których mowa w art. 62ba ust. 2 i art. 62bb ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanej dalej "ustawą".
Wzór oświadczenia odbiorcy paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego, o którym mowa w:
1)
art. 62ba ust. 2 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
art. 62bb ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

OŚWIADCZENIE ODBIORCY PALIW GAZOWYCH o przeznaczeniu paliwa gazowego, o którym mowa w art. 62ba ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

OŚWIADCZENIE ODBIORCY PALIW GAZOWYCH o przeznaczeniu paliwa gazowego, o którym mowa w art. 62bb ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne1)

wzór

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).