Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1017

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji

Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzory zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych:
1) ogłoszenia o koncesji, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wstępnego ogłoszenia informacyjnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy koncesji, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) ogłoszenia o zawarciu umowy koncesji, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) ogłoszenia o zmianie umowy koncesji, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  2. 
1.  W postępowaniach o zawarcie umowy koncesji wszczętych na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113) i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się.
2.  W postępowaniach o zawarcie umowy koncesji, wszczętych na podstawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o koncesji na usługi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest skuteczne.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

OGŁOSZENIE O KONCESJI

wzór

ZAŁĄCZNIK I

INFORMACJE DOTYCZĄCE CZĘŚCI PRZEDMIOTU UMOWY KONCESJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE

wzór

ZAŁĄCZNIK I

INFORMACJE DOTYCZĄCE CZĘŚCI PRZEDMIOTU UMOWY KONCESJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY KONCESJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY KONCESJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY KONCESJI

wzór

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 311), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920).