Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1259 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1222) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzory odznak, o których mowa w art. 6 ust. 3-5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, zwanej dalej "ustawą";
2) wzory legitymacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 6 ustawy;
3) zakres i sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 6 ust. 7 ustawy, zwanej dalej "ewidencją".
§  2. 
1.  Wzory odznak, o których mowa w art. 6 ust. 3-5 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Wzór legitymacji "Honorowy Dawca Krwi" określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.  Wzory legitymacji do brązowej odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia", legitymacji do srebrnej odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia" oraz legitymacji do złotej odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia" określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Ewidencja składa się z kartotek dawców krwi.
2.  Ewidencja składa się z rubryk obejmujących, poza danymi dotyczącymi dawcy krwi, o których mowa w art. 6 ust. 9 ustawy, następujące dane:
1) kolejny numer i datę wpisu;
2) datę odbioru odznaki;
3) objętość oddanej krwi lub jej składników;
4) numer legitymacji;
5) informacje o wydanych duplikatach legitymacji.
3.  Ewidencja jest prowadzona w postaci elektronicznej.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZORY ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI"

wzór

Brązowa odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia"

wzór

Srebrna odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia"

wzór

Złota odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia"

Opis wyglądu odznak:

1) brązowa odznaka honorowa do tytułu "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia" ma kształt stylizowanego krzyża o wymiarach 20 × 20 mm w kolorze czerwonym w obramowaniu w kolorze złotym; w jego środku, na tle ośmiokąta umieszczona jest biała tarcza z symbolem Czerwonego Krzyża w obręczy i napisem w otoku w kolorze złotym "HONOROWY DAWCA KRWI·PCK·"; krzyż zawieszony jest na zawieszce o wymiarach 24 × 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym "ZASŁUŻONY";
2) srebrna odznaka honorowa do tytułu "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia" ma kształt rozety o średnicy 25 mm w kolorze białym w obramowaniu w kolorze złotym; wokół jej krawędzi są umieszczone cztery czerwone krople; w środku rozety jest umieszczona okrągła biała tarcza z symbolem Czerwonego Krzyża i napisem w otoku w kolorze złotym "HONOROWY DAWCA KRWI·PCK·"; rozeta zawieszona jest na zawieszce o wymiarach 24 × 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym "ZASŁUŻONY";
3) złota odznaka honorowa do tytułu "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia" ma kształt rozety o średnicy 27 mm w kolorze złotym; wokół jej krawędzi jest umieszczonych pięć czerwonych serc; w środku rozety jest umieszczona okrągła biała tarcza z symbolem Czerwonego Krzyża i napisem w otoku w kolorze złotym "HONOROWY DAWCA KRWI·PCK·"; rozeta zawieszona jest na zawieszce o wymiarach 24 × 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym "ZASŁUŻONY".

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI "HONOROWY DAWCA KRWI"

Legitymacja w formie dwustronnej plastikowej, laminowanej karty o grubości od 0,4 mm do 0,9 mm o wymiarach 85,60 mm x 53,98 mm

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR LEGITYMACJI "ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI"

Legitymacja w formie okładki do legitymacji o wymiarach: długość 144 mm × wysokość 94 mm oraz wkładki do legitymacji o wymiarach: długość 132 mm × wysokość 87 mm
1. Legitymacja do brązowej odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia"

wzór

2. Legitymacja do srebrnej odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia"

wzór

3. Legitymacja do złotej odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia"

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" (Dz. U. poz. 1324), które utraciło moc z dniem 12 września 2017 r. zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823 oraz z 2017 r. poz. 1524).