Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2464

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na podstawie art. 338 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wzór legitymacji służbowej pracownika:
1) urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2  

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA URZĘDU ZAPEWNIAJĄCEGO OBSŁUGĘ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI WODNEJ

wzór

Opis:

Legitymacja służbowa ma formę 4-stronicowego tekturowego dokumentu o wymiarach 105 x 74 mm, gramaturze 200, posiada kolor biały, miękką zalaminowaną okładkę.

Strona zewnętrzna:

1. Logo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

2. Napis "RZECZPOSPOLITA POLSKA" pisany wielkimi literami, czcionką 14.

3. Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Napis "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA" pisany wielkimi literami, czcionką 11.

5. Napis "MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ" pisany wielkimi literami, czcionką 12.

Strona wewnętrzna:

1. Miejsce na zdjęcie posiadacza legitymacji, o wymiarach 45 mm x 35 mm.

2. Napis "(pieczątka okrągła)" pisany małymi literami, czcionką 9.

3. Napis "(podpis posiadacza legitymacji)" pisany małymi literami, czcionką 9.

4. Napis "MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ" pisany wielkimi literami, czcionką 11.

5. Napis "LEGITYMACJA NR .../....... " pisany wielkimi literami, czcionką 11.

6. Napis "(nazwisko, imię)" pisany małymi literami, czcionką 9.

7. Napis "(stanowisko służbowe)" pisany małymi literami, czcionką 9.

8. Napis "(data i miejsce wystawienia)" pisany małymi literami, czcionką 9.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

wzór

Opis:

Legitymacja służbowa ma formę 4-stronicowego tekturowego dokumentu o wymiarach 105 x 74 mm, gramaturze 200, posiada kolor biały, miękką zalaminowaną okładkę.

Strona zewnętrzna:

1. Logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2. Napis "RZECZPOSPOLITA POLSKA" pisany wielkimi literami, czcionką 14.

3. Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Napis "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA" pisany wielkimi literami, czcionką 11.

5. Napis "PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE" pisany wielkimi literami, czcionką 12.

Strona wewnętrzna:

1. Miejsce na fotografię posiadacza legitymacji o wymiarach 45 mm x 35 mm.

2. Napis "(pieczątka okrągła)" pisany małymi literami, czcionką 9.

3. Napis "(podpis posiadacza legitymacji)" pisany małymi literami, czcionką 9.

4. Napis "PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE" pisany wielkimi literami, czcionką 11.

5. Napis "LEGITYMACJA NR ...../........ " pisany wielkimi literami, czcionką 11.

6. Napis "(nazwisko, imię)" pisany małymi literami, czcionką 9.

7. Napis "(stanowisko służbowe)" pisany małymi literami, czcionką 9.

8. Napis "(data i miejsce wystawienia)" pisany małymi literami, czcionką 9.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323).
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1547) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.