Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1644

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 9b ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 i 1479) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór legitymacji służbowej inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

Okładka legitymacji

wzór

Część wewnętrzna legitymacji

wzór

OPIS WZORU LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

I. Okładka legitymacji

Okładka w kolorze czarnym, ze srebrnymi tłoczeniami, zawierająca następujące elementy:

1. Tekst "RZECZPOSPOLITA POLSKA".

2. Znak graficzny orła w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej (zgodny z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441), bez czerwonego tła).

3. Tekst "INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA".

II. Część wewnętrzna legitymacji

Legitymacja o wymiarach 65 x 190 mm, zalaminowana obustronnie folią zabezpieczającą, zawierająca następujące elementy:

1. Tło giloszowe z reliefem.

2. Element wykonany farbą niewidoczną w świetle dziennym i aktywną w świetle ultrafioletowym.

Awers

1. W lewej części legitymacji znak graficzny flagi Polski.

2. Znak graficzny orła w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej (zgodny z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, bez czerwonego tła).

3. Tekst "RZECZPOSPOLITA POLSKA".

4. Tekst "INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA".

5. Miejsce na fotografię nanoszoną w procesie personalizacji.

6. Tekst "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA".

7. Tekst "Ważna do" wraz z miejscem na wpisanie daty ważności legitymacji.

8. Tekst "Nr" wraz z miejscem na wpisanie numeru legitymacji.

9. Logo Inspekcji Ochrony Środowiska.

10. Zaznaczone miejsce na imię i nazwisko.

11. Tekst "INSPEKTOR INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA".

12. Tekst "Legitymacja upoważnia do wstępu i przeprowadzenia bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, a w przypadku kontroli planowej przedsiębiorcy, po okazaniu upoważnienia i uprzednim zawiadomieniu.

Policja oraz organy administracji publicznej są prawnie obowiązane do udzielenia pomocy inspektorowi Inspekcji Ochrony Środowiska, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych.".

13. Mikrodruk w linii pod miejscem umieszczenia podpisu organu wydającego legitymację.

14. Element wykonany farbą optycznie zmienną, techniką sitodruku, utworzony z liter "IOŚ".

Rewers

1. Logo Inspekcji Ochrony Środowiska.

2. Tekst "RZECZPOSPOLITA POLSKA".

3. Znak graficzny orła w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej (zgodny z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, bez czerwonego tła).

4. Tekst "INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA".

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).