Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1612 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2017 r.
§  5.  Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. poz. 2233).