Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1612 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 1954) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór:
1) legitymacji posiadacza broni, który określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, który określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, który określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) świadectwa broni, który określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) karty rejestracyjnej broni, który określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Dopuszcza się wydawanie legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni według dotychczasowych wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. poz. 2233) do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez osiem miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.  W legitymacji posiadacza broni, zaświadczeniu uprawniającym do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwie broni oraz karcie rejestracyjnej broni, o których mowa w ust. 1, w celu zapewnienia zgodności z wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach nr 1-5 do niniejszego rozporządzenia dopuszcza się dokonywanie poprawek poprzez skreślenia oraz nowe wpisy. Poprawki powinny zostać opatrzone pieczęcią i podpisem właściwego organu uprawnionego do wydania takiego dokumentu.
§  3.  Dopuszcza się dokonywanie poprawek poprzez skreślenia oraz nowe wpisy w legitymacji posiadacza broni i zaświadczeniu uprawniającym do nabycia broni, wydanych na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w celu zapewnienia zgodności z wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia. Poprawki powinny zostać opatrzone pieczęcią i podpisem właściwego organu uprawnionego do wydania takiego dokumentu.
§  4.  Zachowują ważność dokumenty wydane według wzorów określonych w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, wydane po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 195 i 263).
§  5.  Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. poz. 2233).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR LEGITYMACJI POSIADACZA BRONI

wzór

Uwagi:

1) książeczka formatu A7, szyta nićmi, okładka usztywniona kaliko w kolorze czerwonym, kartki drukowane na papierze offsetowym;

2) kolorystyka - apla w kolorze niebieskim, tekst w kolorze czarnym;

3) zabezpieczenia - znak wodny, mikrodruk.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA UPRAWNIAJĄCEGO DO NABYCIA BRONI

wzór

Uwagi:

1) kartka formatu A5, na papierze offsetowym zadrukowanym jednostronnie;

2) kolorystyka - apla w kolorze jasnoniebieskim, tekst w kolorze czarnym;

3) gilosz w kolorze niebieskim w formie wyrazów "POLICJA" drukowanych wzdłuż krótszego boku strony.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR LEGITYMACJI OSOBY DOPUSZCZONEJ DO POSIADANIA BRONI

wzór

Uwagi:

1) książeczka formatu A7, szyta nićmi, okładka usztywniona kaliko w kolorze czerwonym, kartki drukowane na papierze offsetowym;

2) kolorystyka - apla w kolorze niebieskim, tekst w kolorze czarnym;

3) zabezpieczenia - znak wodny, mikrodruk.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ŚWIADECTWA BRONI

wzór

Uwagi:

1) kartonik formatu A7, zadrukowany dwustronnie i dwustronnie foliowany;

2) kolorystyka - dwustronna apla w kolorze niebieskim, tekst w kolorze czarnym;

3) zabezpieczenia - mikrodruk.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ BRONI

wzór

Uwagi:

1) książeczka formatu A7, szyta nićmi, okładka usztywniona kaliko w kolorze żółtym, kartki drukowane na papierze offsetowym;

2) kolorystyka - apla w kolorze niebieskim, tekst w kolorze czarnym;

3) zabezpieczenia - znak wodny, gilosz.

1 Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2015.1897).