§ 5. - Wzory, kolor oraz sposób przydzielania i zwracania munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2134

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 listopada 2021 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wzorów i koloru munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz wzoru odznaki tej Inspekcji (Dz. U. poz. 1822), które utraciło moc z dniem 31 maja 2016 r. zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505).