Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2305

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia

Na podstawie art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 oraz z 2017 r. poz. 1524) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór karty urodzenia stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wzór karty martwego urodzenia stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie traci moc z dniem 1 stycznia 2023 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Karta urodzenia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Karta martwego urodzenia

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. poz. 171), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1524).