§ 6. - Wzory kart wpisu i wzory kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.366

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2017 r.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. poz. 1415, z 2013 r. poz. 428 oraz z 2014 r. poz. 557), które traci moc z dniem 1 marca 2017 r. w związku z wejściem w życie art. 110 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255).