§ 5. - Wzory kart wpisu i wzory kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.366

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2017 r.
§  5. 
Karty wpisu danych SIS złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.