Wzory kart wpisu i wzory kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania. - Dz.U.2017.366 - OpenLEX

Wzory kart wpisu i wzory kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.366

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1203, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2261) zarządza się, co następuje:
1. 
Wzór graficzny i sposób wypełniania karty wpisu danych SIS "OSOBA" jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzory graficzne i sposób wypełniania kart wpisu danych SIS "PRZEDMIOT" są określone w załącznikach do rozporządzenia:
1)
załącznik nr 2 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - BANKNOT (O SPISANYCH NUMERACH)";
2)
załącznik nr 3 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - BROŃ PALNA";
3)
załącznik nr 4 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU";
4)
załącznik nr 5 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - KONTENER";
5)
załącznik nr 6 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - PAPIERY WARTOŚCIOWE I ŚRODKI PŁATNICZE";
6)
załącznik nr 7 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA";
7)
załącznik nr 8 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - SILNIK PRZYCZEPNY";
8)
załącznik nr 9 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE";
9)
załącznik nr 10 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - STATEK POWIETRZNY";
10)
załącznik nr 11 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - STATEK WODNY";
11)
załącznik nr 12 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU";
12)
załącznik nr 13 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - BLANKIET DOKUMENTU URZĘDOWEGO";
13)
załącznik nr 14 - wzór karty wpisu danych SIS "PRZEDMIOT - WYDANY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI".
Wzory graficzne i sposób wypełniania kart zapytania o dane SIS "PRZEDMIOT" są określone w załącznikach do rozporządzenia:
1)
załącznik nr 15 - wzór karty zapytania o dane SIS "PRZEDMIOT - DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU";
2)
załącznik nr 16 - wzór karty zapytania o dane SIS "PRZEDMIOT - POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU".
Karty zapytania, o których mowa w § 2, mogą mieć formę elektroniczną.
Wzory strukturalne i sposób wypełniania elektronicznych kart zapytania o dane SIS "PRZEDMIOT" są określone w załącznikach do rozporządzenia:
1)
załącznik nr 17 - wzór elektronicznej karty zapytania o dane SIS "PRZEDMIOT - DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU";
2)
załącznik nr 18 - wzór elektronicznej karty zapytania o dane SIS "PRZEDMIOT - POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU".
Karty wpisu danych SIS złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

OSOBA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - BANKNOT

(O SPISANYCH NUMERACH)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - BROŃ PALNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - KONTENER

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - PAPIERY WARTOŚCIOWE I ŚRODKI PŁATNICZE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - PO.IAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - SILNIK PRZYCZEPNY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - STATEK POWIETRZNY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - STATEK WODNY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - BLANKIET DOKUMENTU URZĘDOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZÓR

KARTA WPISU DANYCH SIS

PRZEDMIOT - WYDANY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WZÓR

KARTA ZAPYTANIA O DANE SIS

PRZEDMIOT - DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  16

WZÓR

KARTA ZAPYTANIA O DANE SIS

PRZEDMIOT - POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  17

WZÓR

ELEKTRONICZNA KARTA ZAPYTANIA O DANE SIS

PRZEDMIOT - DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  18

WZÓR

ELEKTRONICZNA KARTA ZAPYTANIA O DANE SIS

PRZEDMIOT - POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm3, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. poz. 1415, z 2013 r. poz. 428 oraz z 2014 r. poz. 557), które traci moc z dniem 1 marca 2017 r. w związku z wejściem w życie art. 110 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255).