Wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. - Dz.U.2019.1105 - OpenLEX

Wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1105

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z 2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 534) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór:
1)
informacji o gruntach (IR-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
załącznika do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
załącznika do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
załącznika do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZIR-4 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).