Wzory i sposób prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane,... - Dz.U.2009.23.136 - OpenLEX

Wzory i sposób prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.23.136

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 11 lutego 2009 r.
w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Na podstawie art. 88a ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej;
2)
dokumenty dołączane do wniosku o wpis do rejestrów, na podstawie których dokonuje się wpisów do centralnych rejestrów;
3)
wzory centralnych rejestrów, o których mowa w pkt 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
centralnych rejestrach - rozumie się przez to centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane, centralny rejestr rzeczoznawców budowlanych oraz centralny rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej;
2)
uprawnionym - rozumie się przez to osobę, która legitymuje się ostateczną decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych, wydaną przez właściwy organ.
1. 
Centralne rejestry prowadzi Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
2. 
Wpisów do centralnych rejestrów dokonuje się na podstawie ostatecznych decyzji o:
1)
nadaniu uprawnień budowlanych, wydanych przez właściwy organ;
2)
nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, wydanych przez właściwy organ;
3)
ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
1. 
Centralne rejestry są prowadzone w postaci zbiorów danych, zapisanych w formie elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie wydruków oraz posiadającej zabezpieczenia przed dokonywaniem wpisów przez osoby nieuprawnione.
2. 
Do wniosków o wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane dołącza się ostateczne decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych, wydane przez właściwe organy.
3. 
Do wniosków o wpis do centralnych rejestrów rzeczoznawców budowlanych i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej dołącza się akta postępowania administracyjnego, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu.
4. 
Wpis do centralnego rejestru polega na wprowadzeniu do właściwego zbioru danych zawartych w ostatecznych decyzjach, o których mowa w § 3 ust. 2.
5. 
Z chwilą zamieszczenia danych w centralnym rejestrze wpis uważa się za dokonany.
6. 
Wpisu do właściwego zbioru danych dokonuje się pod oddzielną pozycją centralnego rejestru, oznaczoną numerem wynikającym z kolejności oraz datą dokonania wpisu.
1. 
Centralne rejestry prowadzi się w formie kart osobowych i zawodowych.
2. 
Wzory: karty osobowej, karty zawodowej uprawnionych oraz karty zawodowej rzeczoznawców budowlanych określają odpowiednio załączniki nr 1-3 do rozporządzenia.
1. 
Informacje w centralnym rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej zapisywane są na karcie kary prowadzonej w formie elektronicznej.
2. 
Wzór karty kary określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
1. 
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może wystąpić do właściwego organu o weryfikację przesłanej dokumentacji, określając nieprawidłowości, które powinny zostać usunięte.
2. 
Na wniosek osoby objętej wpisem Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje sprostowania dokonanego wpisu, w przypadku gdy jest on niezgodny z decyzją, o której mowa w § 3 ust. 2, z informacjami zawartymi w tej decyzji lub ze stanem faktycznym.
Wpisowi podlegają również zmiany i uzupełnienia danych zamieszczonych w centralnych rejestrach oraz wykreślenie z rejestru.
1. 
Dla osób podlegających wpisowi gromadzi się akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru.
2. 
Akta rejestrowe nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
1. 
Akta rejestrowe, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego, przechowuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji dla celów archiwalnych.
2. 
Wymienione w ust. 1 akta rejestrowe zabezpiecza się w postaci elektronicznej poprzez wykonanie ich kopii na zewnętrznych informatycznych nośnikach danych oraz w postaci dokonywanych wydruków.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2009 r. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

KARTA OSOBOWA

1. Imiona.

2. Nazwisko.

3. Kod pocztowy.

4. Miejscowość wraz z kodem krajowym rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT.

5. Ulica.

6. Numer domu.

7. Numer lokalu.

8. Województwo wraz z kodem krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT.

9. PESEL - w stosunku do osób posiadających obywatelstwo polskie.

10. Numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w stosunku do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

11. Wykształcenie.

12. Kierunek wykształcenia.

13. Tytuł naukowy i zawodowy.

14. Okręgowa izba samorządu zawodowego.

15. Uwagi.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

KARTA ZAWODOWA UPRAWNIONYCH

Identyfikacja decyzji

1. Numer decyzji.

2. Data wydania decyzji.

3. Miejsce wydania decyzji.

4. Organ wydający.

Opis decyzji

5. Podstawa prawna.

6. Dziedzina.

7. Numer uprawnień budowlanych.

8. Zakres.

9. Specjalność.

10. Specjalizacja.

11. Status.

12. Uwagi.

Rejestracja decyzji

13. Numer kancelaryjny.

14. Pozycja rejestru.

15. Data wpisu do rejestru.

Dane osobowe - odnośnik do karty osobowej

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

KARTA ZAWODOWA RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH

Identyfikacja decyzji

1. Numer decyzji.

2. Data wydania decyzji.

3. Miejsce wydania decyzji.

4. Organ wydający.

Opis decyzji

5. Podstawa prawna.

6. Dziedzina.

7. Zakres rzeczoznawstwa.

8. Specjalność.

9. Status.

10. Uwagi.

Rejestracja decyzji

11. Numer kancelaryjny.

12. Pozycja rejestru.

13. Data wpisu do rejestru.

Dane osobowe - odnośnik do karty osobowej

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

KARTA KARY

Identyfikacja decyzji

1. Numer decyzji o nadaniu uprawnień lub tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

2. Data wydania decyzji o nałożeniu kary.

3. Miejsce wydania decyzji o nałożeniu kary.

4. Organ wydający decyzję.

5. Podstawa prawna.

Opis kary

6. Funkcja uczestnika.

7. Data popełnienia czynu.

8. Miejsce popełnienia czynu.

9. Kwalifikacja prawna czynu.

10. Rodzaj kary.

11. Pierwszy termin egzaminu.

12. Drugi termin egzaminu.

13. Data upływu kary.

14. Status kary.

15. Uwagi dotyczące kary.

Rejestracja decyzji

16. Numer kancelaryjny.

17. Pozycja rejestru.

18. Data wpisu do rejestru.

Dane osobowe - odnośnik do karty osobowej

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 219, poz. 1868), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.