§ 1. - Wzory formularzy zgłoszeniowych do Rejestru wyrobów medycznych i podmioty odpowiedzialne za ich wprowadzanie do obrotu i do używania oraz sposób przekazywania danych objętych formularzami zgłoszeniowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.100.1028

Akt utracił moc
Wersja od: 16 sierpnia 2004 r.
§  1. 
1. 
Zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania, zwanego dalej "Rejestrem", dokonuje się na formularzach, których wzory określone zostały w załącznikach do rozporządzenia.
2. 
Załącznik nr 1 do rozporządzenia dotyczy zgłaszania do Rejestru wyrobów medycznych oprócz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.
3. 
Załącznik nr 2 do rozporządzenia dotyczy zgłaszania do Rejestru wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.
4.  1
 Załącznik nr 3 do rozporządzenia dotyczy zgłaszania do Rejestru informacji dotyczących certyfikatów.
1 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 2004 r. (Dz.U.04.179.1853) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 2004 r.