Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.298.1765

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzory formularzy:
1) zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) załączników do zgłoszenia NIP-7 i NIP-2:
a) informacji o rachunkach (NIP-B), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
b) informacji o miejscach prowadzenia działalności (NIP-C), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
5) załączników do zgłoszenia NIP-2:
a) informacji o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (NIP-2/A), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
b) informacji o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (NIP-D), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.3)
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97 i Nr 166, poz. 1317, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 131, poz. 764, Nr 134, poz. 780 i Nr 171, poz. 1016.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 161, poz. 1282 oraz z 2010 r. Nr 241, poz. 1618), które na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  1

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

NIP-7 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

ZAP-3 ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

NIP-B INFORMACJA O RACHUNKACH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

NIP-C INFORMACJA O MIEJSCACH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

NIP-2/A INFORMACJA O WYODRĘBNIONYCH JEDNOSTKACH WEWNĘTRZNYCH PODMIOTU PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI EWIDENCYJNEMU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7  2

NIP-D INFORMACJA O WSPÓLNIKACH LUB O SPÓŁKACH TWORZĄCYCH PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ

grafika
1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 listopada 2012 r. (Dz.U.12.1369) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 grudnia 2012 r.
2 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 listopada 2012 r. (Dz.U.12.1369) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 grudnia 2012 r.