Wzory formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, fotografie dołączane do wniosków oraz wzory stempli potwierdzających złożenie wniosków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.23.125

Akt utracił moc
Wersja od: 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 19 stycznia 2011 r.
w sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, fotografii dołączanych do wniosków oraz wzorów stempli potwierdzających złożenie wniosków

Na podstawie art. 71d ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się;
2)
wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
3)
liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków;
4)
wzory stempli potwierdzających złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.
1. 
Wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
4. 
Wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
1. 
Do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, dołącza się po cztery aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
2. 
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 96, poz. 620 i Nr 239, poz. 1593.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz fotografii dołączanych do wniosków (Dz. U. Nr 186, poz. 1561), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 239, poz. 1593).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIĘ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR STEMPLA POTWIERDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE WNIOSKU O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIĘ

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR STEMPLA POTWIERDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE WNIOSKU O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH