Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.88.499

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 21 kwietnia 2011 r.
w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzory formularzy umowy:
1) gwarancji bankowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) gwarancji ubezpieczeniowej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) ubezpieczenia na rzecz klientów, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602, z 2008 r. Nr 24, poz. 146 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1580).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 106, poz. 672 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR FORMULARZA UMOWY GWARANCJI BANKOWEJ

Beneficjent Gwarancji:

Marszałek Województwa .....................................................

UMOWA GWARANCJI BANKOWEJ

w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

nr ..............

z dnia ....................................................

(data wystawienia gwarancji)

§ 1

..................................................…………………………………………………………………………………………………

(podmiot udzielający gwarancji, zwany dalej "Gwarantem")

reprezentowany przez :................................................................................................................................................ ,

działając na zlecenie

…………………………………………………………………………………………………..................................................

(podmiot zlecający udzielenie gwarancji, zwany dalej "Zleceniodawcą")

reprezentowanego przez: ............................................................................................................................................ ,

zobowiązuje się, na wypadek niewypłacalności Zleceniodawcy stwierdzonej zgodnie z § 6 niniejszej umowy

gwarancji bankowej, zwanej dalej "Gwarancją", nieodwołalnie i bez stawiania innych warunków niż przewidzi-

ane w niniejszej Gwarancji, na pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji, zwanego dalej "Beneficjentem",

lub wskazanej przez niego jednostki, do:

1) zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów Zleceniodawcy z imprezy turystycznej do

miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w wypadku gdy Zleceniodawca wbrew

obowiązkowi nie zapewni tego powrotu,

2) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących

Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,

3) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy

turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają

w jego imieniu

– stosownie do przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U.

z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.).

§ 2

1. Górną granicą odpowiedzialności Gwaranta z tytułu Gwarancji jest kwota ................................................. złotych

(słownie złotych: ........................................................................................................................................ 00/100),

zwana dalej "Sumą Gwarancji", co stanowi równowartość kwoty ............................................................... euro

(słownie euro: ...................................................................................................................) przeliczonej przy zasto-

sowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym

Gwarancja została wystawiona, to jest w dniu ................................................. roku (1 euro = .............. zł).

2. Gwarant wylicza wysokość Sumy Gwarancji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, na podstawie dokumentów dostarczonych przez

Zleceniodawcę.

3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie prawdziwych i kompletnych danych, stanowią-

cych podstawę wyliczenia wysokości Sumy Gwarancji przez Gwaranta.

4. Każda wypłata z Gwarancji odpowiednio zmniejsza odpowiedzialność Gwaranta z tytułu Gwarancji – aż do

wyczerpania Sumy Gwarancji. Dotyczy to również wypłaty dokonanej przez Gwaranta Beneficjentowi w for-

mie zaliczki przewidzianej w § 4 ust. 4, chyba że Beneficjent dokonał zwrotu tej zaliczki.

§ 3

1. Gwarancja obowiązuje od dnia ........................................................ (początek obowiązywania gwarancji) do dnia

................................................... (koniec obowiązywania gwarancji)*, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte przez Zle-

ceniodawcę z klientami, zarówno jako organizatora turystyki, jak i pośrednika turystycznego w rozumieniu

przepisów art. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, w okresie obowiązywa-

nia Gwarancji, o którym mowa w ust. 1, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, jeżeli infor-

macje o wystąpieniu zdarzenia objętego Gwarancją zostaną przekazane Gwarantowi w terminie do 1 roku

po upływie okresu obowiązywania Gwarancji.

3. W sytuacjach spornych, w wypadku wystąpienia przez klienta Zleceniodawcy na drogę sądową w zakresie

roszczeń objętych Gwarancją w terminie do 1 roku po upływie okresu obowiązywania Gwarancji, roszcze-

nia z Gwarancji mogą być zgłaszane w terminie 60 dni po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego.

§ 4

1. Wypłata z Gwarancji z tytułu określonego w § 1 pkt 1 nastąpi na żądanie Beneficjenta lub wskazanej przez

niego jednostki, skierowane do Gwaranta na piśmie pod rygorem nieważności żądania, z wyjątkiem przy-

padku, w którym żądanie Beneficjenta jest przekazane w sposób, o którym mowa w ust. 4.

2. Żądanie zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1 zawiera:

1) wskazanie podstawy prawnej żądania;

2) oświadczenie Beneficjenta o wystąpieniu odpowiednio okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, upoważniających do żądania wypłaty z Gwa-

rancji;

3) oświadczenie Beneficjenta o wysokości kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów, o których mowa w § 1

pkt 1;

4) wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z Gwarancji.

3. Postanowienia ust. 2 pkt 3 i 4 nie mają zastosowania, jeżeli czynności związane z zapewnieniem powrotu

klientów Zleceniodawcy z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy

turystycznej, w wypadku gdy Zleceniodawca wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, wykonuje

Gwarant na podstawie pisemnego pełnomocnictwa otrzymanego od Beneficjenta.

4. Wypłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1, nastąpi w formie zaliczki nie-

zwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania kopii żądania zapłaty przesłanej drogą

elektroniczną lub faksem. Oryginał żądania Beneficjent niezwłocznie przesyła Gwarantowi.

5. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia Gwarantowi pisemnego rozliczenia otrzymanej zaliczki

w terminie 60 dni od dnia otrzymania wypłaty, pod rygorem obowiązku zwrotu zaliczki.

§ 5

1. Żądanie zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 2 i 3 kierowane jest do Gwaranta przez Beneficjenta w formie

pisemnej pod rygorem nieważności żądania i zawiera:

1) wskazanie podstawy prawnej żądania;

2) oświadczenie Beneficjenta o wystąpieniu odpowiednio okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, upoważniających do żądania wypłaty z Gwa-

rancji.

2. Do żądania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej między Zleceniodawcą i klientem Zleceniodawcy;

2) kopię dowodu wpłaty na rzecz Zleceniodawcy należności za imprezę turystyczną określonej w umowie,

o której mowa w pkt 1;

3) oświadczenie klienta Zleceniodawcy stwierdzające niewykonanie przez Zleceniodawcę zobowiązań

umownych o określonej wartości;

4) oświadczenie klienta Zleceniodawcy zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić

wypłata z Gwarancji, albo wskazanie innego sposobu wypłaty z Gwarancji.

________________

* Termin obowiązywania Gwarancji nie może być dłuższy niż 1 rok.

3. Załączniki, o których mowa w ust. 2, może przekazać Gwarantowi klient Zleceniodawcy lub Beneficjent

w imieniu klienta Zleceniodawcy.

4. Wyliczenia kwot należnych poszkodowanym klientom Zleceniodawcy dokonuje Gwarant.

5. Po otrzymaniu dokonanego przez Gwaranta szczegółowego wyliczenia kwot należnych poszkodowanym

klientom Zleceniodawcy, Beneficjent wydaje dyspozycję wypłaty środków, a Gwarant dokonuje wypłat na-

leżnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom Zleceniodawcy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni

od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty środków.

6. Za prawidłowe rozliczenie środków z Gwarancji odpowiada Gwarant.

§ 6

1. Stwierdzenie niewypłacalności Zleceniodawcy, o której mowa w § 1, następuje na podstawie oświadczenia

Zleceniodawcy następującej treści:

"Oświadczam, że z powodu niewypłacalności nie jestem w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług

turystycznych zawartych z klientami w okresie od dnia ........................................ do dnia …..................................

oraz zapewnić pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej i zapewnić klientom zwrotu wpłat

lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.)",

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia Zleceniodawcy, o którym mowa w ust. 1, Benefi-

cjent składa żądanie zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1–3 bez uzyskania tego oświadczenia, jeżeli

okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że Zleceniodawca nie jest w stanie wywiązać się z zawartych

umów objętych Gwarancją oraz zapewnić pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej i za-

pewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie

do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

§ 7

Gwarancja wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1, w następujących przypadkach:

1) z chwilą wypłaty przez Gwaranta całej Sumy Gwarancji;

2) z dniem, w którym decyzja Beneficjenta o zakazie wykonywania przez Zleceniodawcę działalności objętej

wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych stała się ostateczna, z zastrzeże-

niem obowiązku realizacji zobowiązań Gwaranta wynikających z Gwarancji, dotyczących umów zawartych

przez Zleceniodawcę z klientami Zleceniodawcy w okresie obowiązywania Gwarancji.

§ 8

1. Prawa z Gwarancji nie podlegają przeniesieniu.

2. Podstawą do żądania zapłaty z Gwarancji jest wyłącznie oryginał Gwarancji lub jej odpis potwierdzony

przez podmioty, które ją podpisały.

§ 9

Przedmiot i zakres prowadzonej działalności objętej Gwarancją:

……………………………….……………………………………………………………........................................................

……………………………….……………………………………………………………........................................................

……………………………….……………………………………………………………........................................................

……………………………….……………………………………………………………........................................................

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach tury-

stycznych.

§ 10

W ramach prowadzonej działalności objętej Gwarancją Zleceniodawca pobiera przedpłaty/nie pobiera

przedpłat** w terminach i wysokości:

……………………………….……………………………………………………………........................................................

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach tury-

stycznych.

________________

** Niepotrzebne skreślić.

§ 11

W granicach Sumy Gwarancji Gwarancją objęte są wszystkie należności, o których mowa w § 1, w tym po-

wstałe w wyniku umyślnego działania lub na skutek rażącego niedbalstwa Zleceniodawcy lub osób działają-

cych w jego imieniu.

§ 12

1. Alarmowy numer telefonu Gwaranta do bezpośredniego kontaktu w przypadku wystąpienia zdarzenia obję-

tego przedmiotem Gwarancji, numer faksu, adres e-mailowy ……..........................................................................

2. W przypadku zmiany informacji, o których mowa w ust. 1, Gwarant zobowiązany jest niezwłocznie poinfor-

mować o tej zmianie Beneficjenta.

§ 13

Gwarancję sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta, Zlecenio-

dawcy i Gwaranta.

……………………...….......................…….........…………….........................
(podpis Zleceniodawcy)(podpis Gwaranta)
……………………...….......................
(miejscowość, data)

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

Beneficjent Gwarancji:

Marszałek Województwa ........................................

UMOWA GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

nr ............

z dnia ................................................

(data wystawienia gwarancji)

§ 1

…………………………………………………………………………………………………..................................................

(podmiot udzielający gwarancji, zwany dalej "Gwarantem")

reprezentowany przez: ................................................................................................................................................ ,

działając na zlecenie

…………………………………………………………………………………………………..................................................

(podmiot zlecający udzielenie gwarancji, zwany dalej "Zleceniodawcą")

Reprezentowanego przez: ……………………………................................................................................................... ,

zobowiązuje się, na wypadek niewypłacalności Zleceniodawcy stwierdzonej zgodnie z § 6 niniejszej umowy

gwarancji ubezpieczeniowej, zwanej dalej "Gwarancją", nieodwołalnie i bez stawiania innych warunków niż

przewidziane w niniejszej Gwarancji, na pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji, zwanego dalej "Beneficjen-

tem", lub wskazanej przez niego jednostki, do:

1) zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów Zleceniodawcy z imprezy turystycznej do

miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w wypadku gdy Zleceniodawca wbrew

obowiązkowi nie zapewni tego powrotu,

2) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących

Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,

3) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy

turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają

w jego imieniu

– stosownie do przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U.

z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.).

§ 2

1. Górną granicą odpowiedzialności Gwaranta z tytułu Gwarancji jest kwota ................................................. złotych

(słownie złotych: ........................................................................................................................................ 00/100),

zwana dalej "Sumą Gwarancji", co stanowi równowartość kwoty .................................................................... euro

(słownie euro: ...................................................................................................................) przeliczonej przy zasto-

sowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym

Gwarancja została wystawiona, to jest w dniu ...................................... roku (1 euro = ………..... zł).

2. Gwarant wylicza wysokość Sumy Gwarancji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, na podstawie dokumentów dostarczonych przez

Zleceniodawcę.

3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie prawdziwych i kompletnych danych, stanowią-

cych podstawę wyliczenia wysokości Sumy Gwarancji przez Gwaranta.

4. Każda wypłata z Gwarancji odpowiednio zmniejsza odpowiedzialność Gwaranta z tytułu Gwarancji – aż do

wyczerpania Sumy Gwarancji. Dotyczy to również wypłaty dokonanej przez Gwaranta Beneficjentowi w for-

mie zaliczki przewidzianej w § 4 ust. 4, chyba że Beneficjent dokonał zwrotu tej zaliczki.

§ 3

1. Gwarancja obowiązuje od dnia ..................... (początek obowiązywania gwarancji) do dnia ..................................

(koniec obowiązywania gwarancji)*, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte przez Zle-

ceniodawcę z klientami, zarówno jako organizatora turystyki, jak i pośrednika turystycznego w rozumieniu

przepisów art. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, w okresie obowiązywa-

nia Gwarancji, o którym mowa w ust. 1, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, jeżeli infor-

macje o wystąpieniu zdarzenia objętego Gwarancją zostaną przekazane Gwarantowi w terminie do 1 roku

po upływie okresu obowiązywania Gwarancji.

3. W sytuacjach spornych, w wypadku wystąpienia przez klienta Zleceniodawcy na drogę sądową w zakresie

roszczeń objętych Gwarancją w terminie do 1 roku po upływie okresu obowiązywania Gwarancji, roszcze-

nia z Gwarancji mogą być zgłaszane w terminie 60 dni po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego.

§ 4

1. Wypłata z Gwarancji z tytułu określonego w § 1 pkt 1 nastąpi na żądanie Beneficjenta lub wskazanej przez

niego jednostki, skierowane do Gwaranta na piśmie pod rygorem nieważności żądania, z wyjątkiem przy-

padku, w którym żądanie Beneficjenta jest przekazane w sposób, o którym mowa w ust. 4.

2. Żądanie zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1 zawiera:

1) wskazanie podstawy prawnej żądania;

2) oświadczenie Beneficjenta o wystąpieniu odpowiednio okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, upoważniających do żądania wypłaty z Gwa-

rancji;

3) oświadczenie Beneficjenta o wysokości kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów, o których mowa w § 1

pkt 1;

4) wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z Gwarancji.

3. Postanowienia ust. 2 pkt 3 i 4 nie mają zastosowania, jeżeli czynności związane z zapewnieniem powrotu

klientów Zleceniodawcy z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy

turystycznej, w wypadku gdy Zleceniodawca wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, wykonuje

Gwarant na podstawie pisemnego pełnomocnictwa otrzymanego od Beneficjenta.

4. Wypłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1, nastąpi w formie zaliczki nie-

zwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania kopii żądania zapłaty przesłanej drogą

elektroniczną lub faksem. Oryginał żądania Beneficjent niezwłocznie przesyła Gwarantowi.

5. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia Gwarantowi pisemnego rozliczenia otrzymanej zaliczki

w terminie 60 dni od dnia otrzymania wypłaty, pod rygorem obowiązku zwrotu zaliczki.

§ 5

1. Żądanie zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 2 i 3 kierowane jest do Gwaranta przez Beneficjenta w formie pisemnej pod rygorem nieważności żądania i zawiera:

1) wskazanie podstawy prawnej żądania;

2) oświadczenie Beneficjenta o wystąpieniu odpowiednio okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, upoważniających do żądania wypłaty z Gwa-

rancji.

2. Do żądania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej między Zleceniodawcą i klientem Zlecenio-

dawcy;

2) kopię dowodu wpłaty na rzecz Zleceniodawcy należności za imprezę turystyczną określonej w umowie,

o której mowa w pkt 1;

3) oświadczenie klienta Zleceniodawcy stwierdzające niewykonanie przez Zleceniodawcę zobowiązań

umownych o określonej wartości;

4) oświadczenie klienta Zleceniodawcy zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić

wypłata z Gwarancji, albo wskazanie innego sposobu wypłaty z Gwarancji.

______________

* Termin obowiązywania Gwarancji nie może być dłuższy niż 1 rok.

3. Załączniki, o których mowa w ust. 2, może przekazać Gwarantowi klient Zleceniodawcy lub Beneficjent

w imieniu klienta Zleceniodawcy.

4. Wyliczenia kwot należnych poszkodowanym klientom Zleceniodawcy dokonuje Gwarant.

5. Po otrzymaniu dokonanego przez Gwaranta szczegółowego wyliczenia kwot należnych poszkodowanym

klientom Zleceniodawcy, Beneficjent wydaje dyspozycję wypłaty środków, a Gwarant dokonuje wypłat na-

leżnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom Zleceniodawcy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni

od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty środków.

6. Za prawidłowe rozliczenie środków z Gwarancji odpowiada Gwarant.

§ 6

1. Stwierdzenie niewypłacalności Zleceniodawcy, o której mowa w § 1, następuje na podstawie oświadczenia

Zleceniodawcy następującej treści:

"Oświadczam, że z powodu niewypłacalności nie jestem w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług

turystycznych zawartych z klientami w okresie od dnia ..........….................... do dnia ...............…….......... oraz

zapewnić pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub

ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 usta-

wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.)",

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia Zleceniodawcy, o którym mowa w ust. 1, Benefi-

cjent składa żądanie zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1–3 bez uzyskania tego oświadczenia, jeżeli

okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że Zleceniodawca nie jest w stanie wywiązać się z zawartych

umów objętych Gwarancją oraz zapewnić pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej i za-

pewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie

do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

§ 7

Gwarancja wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1, w następujących przypadkach:

1) z chwilą wypłaty przez Gwaranta całej Sumy Gwarancji;

2) z dniem, w którym decyzja Beneficjenta o zakazie wykonywania przez Zleceniodawcę działalności objętej

wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych stała się ostateczna, z zastrzeże-

niem obowiązku realizacji zobowiązań Gwaranta wynikających z Gwarancji, dotyczących umów zawartych

przez Zleceniodawcę z klientami Zleceniodawcy w okresie obowiązywania Gwarancji.

§ 8

1. Prawa z Gwarancji nie podlegają przeniesieniu.

2. Podstawą do żądania zapłaty z Gwarancji jest wyłącznie oryginał Gwarancji lub jej odpis potwierdzony przez podmioty, które ją podpisały.

§ 9

Przedmiot i zakres prowadzonej działalności objętej Gwarancją:

…………………………………………………………………………………………………..................................................

…………………………………………………………………………………………………..................................................

…………………………………………………………………………………………………..................................................

…………………………………………………………………………………………………..................................................

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach tury-

stycznych.

§ 10

W ramach prowadzonej działalności objętej Gwarancją Zleceniodawca pobiera przedpłaty/nie pobiera

przedpłat** w terminach i wysokości:

…………………………………………………………………………………………………..................................................

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach tury-

stycznych.

______________

** Niepotrzebne skreślić.

§ 11

W granicach Sumy Gwarancji Gwarancją objęte są wszystkie należności, o których mowa w § 1, w tym po-

wstałe w wyniku umyślnego działania lub na skutek rażącego niedbalstwa Zleceniodawcy lub osób działają-

cych w jego imieniu.

§ 12

1. Alarmowy numer telefonu Gwaranta do bezpośredniego kontaktu w przypadku wystąpienia zdarzenia obję-

tego przedmiotem Gwarancji, numer faksu, adres e-mailowy .................................................................................

2. W przypadku zmiany informacji, o których mowa w ust. 1, Gwarant zobowiązany jest niezwłocznie poinfor-

mować o tej zmianie Beneficjenta.

§ 13

Gwarancję sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta, Zlecenio-

dawcy i Gwaranta.

……………………...….......................…….........…………….........................
(podpis Zleceniodawcy)(podpis Gwaranta)
……………………...….......................
(miejscowość, data)

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR FORMULARZA UMOWY UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW

UMOWA UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW

w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

z dnia ...................................................

§ 1

.......................................................................................................................................................................................

(Ubezpieczyciel)

reprezentowany przez: ..................................................................................................................................................

oraz

.......................................................................................................................................................................................

(Ubezpieczający)

reprezentowany przez: ..................................................................................................................................................

zawierają umowę ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów

turystyki i pośredników turystycznych (zgodnie z wnioskiem nr ............................. będącym integralną częścią umo-

wy ubezpieczenia). Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie w szczególności: ustawa z dnia 22 maja

2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) oraz rozporządzenie wydane na pod-

stawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

§ 2

1. Ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności Ubezpieczającego obejmuje:

1) pokrycie kosztów powrotu klientów Ubezpieczającego z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub

planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w wypadku gdy Ubezpieczający wbrew obowiązkowi nie

zapewni tego powrotu,

2) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących

Ubezpieczającego lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowa-

na,

3) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy

turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Ubezpieczającego lub osób, które

działają w jego imieniu

– stosownie do przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

2. Do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów Ubezpieczającego do kra-

ju, o których mowa w ust. 1 pkt 1, upoważniony jest Marszałek Województwa .....................................................,

zwany dalej "Marszałkiem", lub wskazana przez niego jednostka, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

3. Marszałek jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu niniej-

szej umowy ubezpieczenia, zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycz-

nych.

§ 3

1. Ubezpieczenie obowiązuje od dnia ..................................................... do dnia ...................................................* .

2. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, w odniesieniu do umów

o organizowanie imprez turystycznych zawartych przez Ubezpieczającego z klientami, zarówno jako organi-

zatora turystyki, jak i pośrednika turystycznego w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, w okresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, chociażby

ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, jeżeli informacje o wystąpieniu zdarzenia objętego ubezpiecze-

niem zostaną przekazane Ubezpieczycielowi w terminie do 1 roku po upływie ostatniego dnia okresu ubez-

pieczenia.

_______________

* Termin obowiązywania umowy ubezpieczenia nie może być dłuższy niż 1 rok.

3. W sytuacjach spornych, w wypadku wystąpienia przez klienta Ubezpieczającego na drogę sądową w zakre-

sie roszczeń objętych ubezpieczeniem w terminie do 1 roku po upływie ostatniego dnia okresu ubezpiecze-

nia, roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia mogą być zgłaszane w terminie 60 dni po uprawomocnieniu

się orzeczenia sądowego.

§ 4

Przedmiot i zakres prowadzonej działalności objętej ubezpieczeniem:

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach tury-

stycznych.

§ 5

W ramach prowadzonej działalności objętej ubezpieczeniem Ubezpieczający pobiera przedpłaty/nie pobiera

przedpłat** w terminach i wysokości:

.......................................................................................................................................................................................

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach tury-

stycznych.

§ 6

1. Suma gwarancyjna z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia wynosi: ......................................................... złotych

(słownie złotych: ..................................................................................................... 00/100), co stanowi równowar-

tość kwoty ..................... euro (słownie euro: ...............................................................................................) przeli-

czonej przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy

w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta, to jest w dniu .............. roku (1 euro = ................. zł).

2. Ubezpieczyciel wylicza wysokość sumy gwarancyjnej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, na podstawie dokumentów dostarczonych przez Ubezpieczającego.

3. Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność za dostarczenie prawdziwych i kompletnych danych, stanowiących podstawę wyliczenia wysokości sumy gwarancyjnej przez Ubezpieczyciela.

§ 7

1. Wypłata środków z tytułu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 nastąpi na żądanie Marszałka lub wskazanej przez

niego jednostki skierowane do Ubezpieczyciela na piśmie pod rygorem nieważności żądania, z wyjątkiem

przypadku, w którym żądanie Marszałka jest przekazane w sposób, o którym mowa w ust. 4.

2. Żądanie zapłaty, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) wskazanie podstawy prawnej żądania;

2) oświadczenie Marszałka o wystąpieniu odpowiednio okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, upoważniających do żądania wypłaty środ-

ków z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia;

3) oświadczenie Marszałka o wysokości zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów Ubezpieczającego

z imprezy turystycznej;

4) wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z tytułu niniejszej umowy ubez-

pieczenia.

3. Postanowienia ust. 2 pkt 3 i 4 nie mają zastosowania, jeżeli czynności związane z zapewnieniem powrotu

klientów Ubezpieczającego z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy

turystycznej, w wypadku gdy Ubezpieczający wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, wykonuje

Ubezpieczyciel na podstawie pełnomocnictwa otrzymanego od Marszałka.

4. Wypłata zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów Ubezpieczającego z imprezy turystycznej nastąpi

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania kopii żądania zapłaty przesłanego

drogą elektroniczną lub faksem. Oryginał żądania Marszałek niezwłocznie przesyła Ubezpieczycielowi.

______________

** Niepotrzebne skreślić.

5. Marszałek zobowiązany jest do przedstawienia Ubezpieczycielowi pisemnego rozliczenia otrzymanej zalicz-

ki w terminie 60 dni od dnia otrzymania wypłaty, pod rygorem obowiązku zwrotu zaliczki.

§ 8

1. Żądanie zapłaty z tytułu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 jest kierowane do Ubezpieczyciela przez Marszałka

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności żądania, i zawiera:

1) wskazanie podstawy prawnej żądania;

2) oświadczenie Marszałka o wystąpieniu odpowiednio okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, upoważniających do żądania wypłaty środ-

ków z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia.

2. Do żądania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej między Ubezpieczającym i klientem Ubezpie-

czającego;

2) kopię dowodu wpłaty na rzecz Ubezpieczającego należności za imprezę turystyczną określonej w umo-

wie, o której mowa w pkt 1;

3) oświadczenie klienta Ubezpieczającego stwierdzające niewykonanie przez Ubezpieczającego zobowiązań

umownych o określonej wartości;

4) oświadczenie klienta Ubezpieczającego zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastą-

pić wypłata środków z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia, albo wskazanie innego sposobu odbioru

świadczenia.

3. Załączniki, o których mowa w ust. 2, może przekazać Ubezpieczycielowi klient Ubezpieczającego lub Mar-

szałek w imieniu klienta Ubezpieczającego.

4. Wyliczenia kwot należnych poszkodowanym klientom Ubezpieczającego dokonuje Ubezpieczyciel.

5. Po otrzymaniu dokonanego przez Ubezpieczyciela szczegółowego wyliczenia kwot należnych poszkodowa-

nym klientom Ubezpieczającego, Marszałek wydaje dyspozycję wypłaty środków, a Ubezpieczyciel dokonu-

je wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom Ubezpieczającego, w terminie nie dłuż-

szym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty środków.

6. Za prawidłowe rozliczenie środków z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia odpowiada Ubezpieczyciel.

§ 9

1. Stwierdzenie niewypłacalności Ubezpieczającego, o której mowa w § 2 ust. 1, następuje na podstawie

oświadczenia Ubezpieczającego następującej treści:

"Oświadczam, że z powodu niewypłacalności nie jestem w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami w okresie od dnia .......................... do dnia ........................ oraz zapew-

nić pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich

części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.)", z za-

strzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia Ubezpieczającego, o którym mowa w ust. 1, Mar-

szałek składa żądanie zapłaty z tytułu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1–3 bez uzyskania tego oświadczenia,

jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że Ubezpieczający nie jest w stanie wywiązać się z zawar-

tych umów objętych ubezpieczeniem oraz zapewnić pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy tury-

stycznej i zapewnić klientom zwrotu całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę tury-

styczną stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycz-

nych.

§ 10

Ubezpieczeniem objęte są wszystkie należności, o których mowa w § 2 ust. 1, w tym powstałe w wyniku

umyślnego działania lub na skutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób działających w jego imieniu.

§ 11

Składka wynosi ............................... złotych (słownie złotych: ...................................................................00/100),

co stanowi równowartość kwoty........................ euro (słownie euro: ...........................................................................)

przeliczonej przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy

w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta, to jest w dniu ..................... roku (1 euro = .................. zł).

Składka płatna

jednorazowo/w ratach**

.......................................................................................................................................................................................

gotówką/przelewem**

.......................................................................................................................................................................................

w terminie do dnia .........................................................................................................................................................

§ 12

1. Alarmowy numer telefonu Ubezpieczyciela do bezpośredniego kontaktu w przypadku wystąpienia szkody,

numer faksu, adres e-mailowy .................................................................................................................................

2. W przypadku zmiany informacji, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczyciel zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tej zmianie Marszałka.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Marszałka, Ubezpieczające-

go i Ubezpieczyciela.

……………………...….......................…….........…………….........................
(podpis Ubezpieczającego)(podpis Ubezpieczyciela)
……………………...….......................
(miejscowość, data)