Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2464

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie wzorów formularzy, na których Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje informacje o udzielonym finansowym wsparciu oraz finansowym wsparciu możliwym do udzielenia z Funduszu Dopłat

Na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2321) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzory formularzy informacji o:
1) udzielonym finansowym wsparciu z Funduszu Dopłat, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) finansowym wsparciu możliwym do udzielenia z Funduszu Dopłat, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Informacja o udzielonym finansowym wsparciu z Funduszu Dopłat*

Część A

Narastająco wg stanu na dzień ................................. r., w podziale na lata składania wniosków

Rok**

Rodzaj utworzonego zasobu

Wnioski spełniające warunki do udzielenia finansowego wsparcia

Umowy czynne

Umowy zakończone i rozliczone

Rezygnacja z zawarcia umowy, rozwiązane umowy

Zmniejszenie kwoty finansowego wsparcia w wyniku rozliczenia przedsięwzięć, z uwzględnieniem zwróconych środków

(w złotych)

Wypłaty finansowego wsparcia pomniejszone o zwrócone środki

(w złotych)

Kwota finansowego wsparcia pozostała do wypłaty

(w złotych)

Liczba

Wnioskowana kwota

finansowego wsparcia

(w złotych)

Liczba

Umowna kwota finansowego wsparcia

(w złotych)

Liczba

Umowna kwota

finansowego wsparcia

(w złotych)

Liczba

Kwota finansowego wsparcia

(w złotych)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy (art. 3 ust. 1 ustawy)

tymczasowe pomieszczenia (art. 3 ust. 2 ustawy)

mieszkaniowy zasób gminy stanowiący byłe mieszkania zakładowe (art. 3 ust. 3 ustawy)

lokale mieszkalne na wynajem (art. 5 ustawy)

lokale mieszkalne z prawem do podnajmowania (art. 5a ustawy)

noclegownie, schroniska dla bezdomnych, ogrzewalnie (art. 4 ustawy)

mieszkania chronione (art. 6 ustawy)

mieszkaniowy zasób gminy powstały w wyniku przedsięwzięć łączonych

RAZEM

OGÓŁEM LATA

Część B

Narastająco wg stanu na dzień ............................. r., w podziale na lata składania wniosków i powstały zasób

Rok

Wnioski spełniające warunki do udzielenia finansowego wsparcia

Liczba wniosków

Liczba miejsc w

noclegowniach

Liczba miejsc w schroniskach dla bezdomnych

Liczba miejsc w

ogrzewalniach

Liczba tymczasowych pomieszczeń

Liczba lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy

Liczba lokali mieszkalnych na wynajem

Liczba lokali mieszkalnych z prawem do podnajmowania

Liczba mieszkań chronionych

Liczba lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy przeznaczonych dla powodzian

Kwota dofinansowania (w tys. zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SUMA

Część C

W złotych wg stanu na koniec .... kwartału .... roku

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w kwartale

objętym rozliczeniem

Kwota narastająco

od początku roku

1

2

3

4

1

Środki finansowego wsparcia przekazane do Funduszu Dopłat na realizację wypłat

2

Środki finansowego wsparcia wypłacone beneficjentom z Funduszu Dopłat

3

Zwrot wypłaconego finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat

4

Środki finansowego wsparcia pozostające w Funduszu Dopłat po realizacji wypłat

* na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2321)

** w przypadku składania informacji za okres kilku lat narastająco, należy powtórzyć wszystkie wiersze dla każdego roku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Informacja o finansowym wsparciu możliwym do udzielenia z Funduszu Dopłat*

Narastająco wg stanu na dzień .......................... r.

w tys. zł

Rodzaj przedsięwzięcia

w tym:

Wysokość finansowego wsparcia

Rok ** .................

(w podziale na kwartały)

Rok ** .................

(w podziale na kwartały)

Rok **

........

Rok**

........

...

kwartał ..... r.

...

kwartał ..... r.

...

kwartał ..... r.

...

kwartał ..... r.

...

kwartał ..... r.

...

kwartał ..... r.

...

kwartał ..... r.

...

kwartał ..... r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

budowa budynku, z tego:

lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy)

lokale mieszkalne na wynajem (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy)

lokale mieszkalne z prawem do podnajmowania (art. 5a ustawy)

miejsca w noclegowniach, schroniskach dla bezdomnych i ogrzewalniach (art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustaw y)

mieszkania chronione (art. 6 ust. 1 ustawy)

remont lub przebudowa, z tego:

lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy (art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)

lokale mieszkalne na wynajem (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)

lokale mieszkalne z prawem do podnajmowania (art. 5a ustawy)

miejsca w noclegowniach, schroniskach dla bezdomnych i ogrzewalniach (art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 ustawy)

mieszkania chronione (art. 6 ust. 1 ustawy)

kupno budynków i lokali mieszkalnych (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy)

kupno budynków i lokali mieszkalnych połączone z remontem (art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy)

zmiana sposobu użytkowania budynku, z tego:

lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy)

lokale mieszkalne na wynajem (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy)

lokale mieszkalne z prawem do podnajmowania (art. 5a ustawy)

tymczasowe pomieszczenia (art. 3 ust. 2 ustawy)

miejsca w noclegowniach, schroniskach dla bezdomnych i ogrzewalniach (art. 4 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 ustawy)

mieszkania chronione (art. 6 ust. 1 ustawy)

SUMA

*na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych,

noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2321)

**kolumny 3-6 dotyczą roku w jakim składana jest informacja

kolumny 7-10 dotyczą roku następującego po roku w jakim składana jest informacja

kolumny 11 i 12 dotyczą lat kolejnych i zawierają ogólne kwoty finansowego wsparcia, możliwe do udzielenia w tych latach

1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).