Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1968

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich

Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór formularza deklaracji składanej przez:
1) producenta, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, zwanej dalej "ustawą", wpisanego do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o:
a) ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
b) szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
c) szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które będą wykorzystane do wyrobu wina w danym roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
d) zbiorach winogron, o których mowa w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania informacji na potrzeby monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących przewozowi produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz. Urz. UE L 128 z 27.05.2009, str. 15, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 436/2009", oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego, o której mowa w art. 9 tego rozporządzenia, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
e) zapasach, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
f) ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego, w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (Dz. Urz. UE L 170 z 30.06.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 555/2008", stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
2) przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, wyrabiającego wyroby winiarskie z wina, winogron lub moszczów winogronowych o:
a) ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,
b) szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,
c) szacowanej ilości win, winogron lub moszczów winogronowych, które będą dostarczone do przedsiębiorcy, oraz o szacowanej ilości ich wykorzystania w danym roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,
d) zbiorach winogron, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 436/2009, w przypadku:
dokonywania zbioru tych winogron, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,
dokonywania zbioru tych winogron oraz ich dostarczenia przedsiębiorcom wyrabiającym wino, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,
e) produkcji wina lub moszczu winogronowego, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 436/2009, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,
f) zapasach, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia,
g) ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego, w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia nr 555/2008, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;
3) osobę dostarczającą winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, wpisanemu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o:
a) zbiorach winogron, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 436/2009, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia,
b) ilości winogron lub moszczów winogronowych, dostarczonych przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;
4) przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487), o zapasach, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych Prezesowi Agencji Rynku Rolnego w zakresie wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich z wina, winogron lub moszczów winogronowych (Dz. U. poz. 1080).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR FORMULARZA DEKLARACJI O ILOŚCI WIN BIAŁYCH LUB CZERWONYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU W POPRZEDNIM ROKU GOSPODARCZYM

Deklaracja o ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu

w poprzednim roku gospodarczym składana

przez producenta, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wpisanego do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w terminie do dnia 31 sierpnia 20 ...... r.
(podaje się w zaokrągleniu do 1 hektolitra)
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres oraz numer wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej producenta składającego deklarację
WinaCzerwone oraz różoweBiałe
z Chronioną Nazwą Pochodzenia (ChNP)
z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym (ChOG)
bez ChNP/ ChOGz określonej odmiany winorośli1)
inne niż z określonej odmiany winorośli
pozostałe2)
......................................... ..............................................................

(miejscowość i data) (podpis składającego deklarację)

___________________________________

1) Wina poddane certyfikacji uprawniającej do podawania na etykiecie informacji o nazwie odmiany winorośli, o której mowa w art. 62 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz. Urz. UE L 193 z 24.07.2009, str. 60, z późn. zm.).

2) Wszystkie wina inne niż wpisane do poprzednich pozycji tabeli oraz zagęszczony moszcz winogronowy i rektyfikowany zagęszczony moszcz winogronowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR FORMULARZA DEKLARACJI O SZACOWANEJ ILOŚCI WINA, JAKA BĘDZIE WYROBIONA W DANYM ROKU GOSPODARCZYM

Deklaracja o szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona

w danym roku gospodarczym składana

przez producenta, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wpisanego do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w terminie do dnia 31 sierpnia 20 ...... r.
(podaje się w zaokrągleniu do 1 hektolitra)
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres oraz numer wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej producenta składającego deklarację
Wina
z Chronioną Nazwą Pochodzenia (ChNP)
z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym (ChOG)
bez ChNP/ ChOGz określonej odmiany winorośli1)
inne niż z określonej odmiany winorośli
pozostałe2)
......................................... ..............................................................

(miejscowość i data) (podpis składającego deklarację)

___________________________________

1) Wina poddane certyfikacji uprawniającej do podawania na etykiecie informacji o nazwie odmiany winorośli, o której mowa w art. 62 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz. Urz. UE L 193 z 24.07.2009, str. 60, z późn. zm.).

2) Wszystkie wina inne niż wpisane do poprzednich pozycji tabeli oraz zagęszczony moszcz winogronowy i rektyfikowany zagęszczony moszcz winogronowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR FORMULARZA DEKLARACJI O SZACOWANEJ ILOŚCI WINOGRON LUB MOSZCZU WINOGRONOWEGO, KTÓRE BĘDĄ WYKORZYSTANE DO WYROBU WINA W DANYM ROKU GOSPODARCZYM

Deklaracja o szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które będą

wykorzystane do wyrobu wina w danym roku gospodarczym składana

przez producenta, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wpisanego do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w terminie do dnia 30 października 20 ...... r.
(podaje się w zaokrągleniu do 1 hektolitra lub 1 kwintala)
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres oraz numer wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej producenta składającego deklarację
Winogrona i moszcz winogronowy przeznaczone do wyrobu wina
z Chronioną Nazwą Pochodzenia (ChNP)
z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym (ChOG)
bez ChNP/ ChOGz określonej odmiany winorośli1)
inne niż z określonej odmiany winorośli
pozostałe2)
......................................... ..............................................................

(miejscowość i data) (podpis składającego deklarację)

___________________________________

1) Wina poddane certyfikacji uprawniającej do podawania na etykiecie informacji o nazwie odmiany winorośli, o której mowa w art. 62 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz. Urz. UE L 193 z 24.07.2009, str. 60, z późn. zm.).

2) Wszystkie wina inne niż wpisane do poprzednich pozycji tabeli oraz zagęszczony moszcz winogronowy i rektyfikowany zagęszczony moszcz winogronowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR FORMULARZA DEKLARACJI O ZBIORACH WINOGRON, O KTÓRYCH MOWA W ART. 8 ROZPORZĄDZENIA NR 436/2009, ORAZ PRODUKCJI WINA LUB MOSZCZU WINOGRONOWEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 9 TEGO ROZPORZĄDZENIA

Deklaracja o zbiorach winogron oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego

w danym roku gospodarczym składana

przez producenta, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wpisanego do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

w terminie do dnia 15 stycznia 20 ...... r.
(podaje się w zaokrągleniu do 1 hektolitra lub 1 kwintala)
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres oraz numer wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej producenta składającego deklaracjęCałkowity obszar uprawy winorośli (w ha

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Rodzaje zebranych

winogron1)

Obszar produkcjiIlość zebranych winogron pozyskanych z tej uprawy winorośli (w hektolitrach lub kwintalach)Winogrona użyte do produkcji wina lub moszczu winogronowego (w hektolitrach lub kwintalach)Wino lub moszcze winogronowe wyrobione od początku roku gospodarczego (w hektolitrach)
numery działek ewidencyjnych2)powierzchnia (w ha)3)
czerwonebiałeczerwonebiałeczerwone oraz

różowe

białe
......................................... ..............................................................

(miejscowość i data) (podpis składającego deklarację)

___________________________________

1) Podaje się skróty nazw odpowiednich rodzajów produktów. W przypadku produkcji wina lub moszczu winogronowego:

a) z Chronioną Nazwą Pochodzenia - "ChNP",

b) z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym - "ChOG",

c) z określonej odmiany winorośli - "ODMIAN.",

d) bez ChNP/ChOG - "bez ChNP/ChOG",

e) pozostałych produktów - "POZOST." (za pozostałe produkty uznaje się wina uzyskane z winogron odmian wymienionych w klasyfikacji odmian winorośli zgodnie z art. 81 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) zarówno jako odmiany o winogronach winnych, jak i odmiany o winogronach deserowych, odmiany o winogronach rodzynkowych lub odmiany o winogronach przeznaczonych do produkcji destylatu z wina).

2) Wypełnia się dla wszystkich działek ewidencyjnych, które zostały opisane we wniosku o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3) Obszar uprawy winorośli objęty produkcją na danej działce. Podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR FORMULARZA DEKLARACJI O ZAPASACH,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 11 ROZPORZĄDZENIA NR 436/2009

Deklaracja o zapasach win lub moszczów winogronowych

posiadanych w dniu 31 lipca 20 ........... r. składana

przez producenta, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wpisanego do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w terminie do dnia 31 sierpnia 20 ...... r.
(podaje się w zaokrągleniu do 1 hektolitra lub 1 kwintala)
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres oraz numer wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej producenta składającego deklarację
Miejsce przechowywania produktu, jeżeli jest inne niż podane powyżej
Kategorie produktówCzerwone

oraz różowe

Białe
Winaz Chronioną Nazwą Pochodzenia (ChNP)1)
z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym (ChOG)2)
bez

ChNP/

ChOG

z określonej odmiany winorośli
inne niż z określonej odmiany winorośli3)
pozostałe4)
Ogółem wina
Moszcze winogronowezagęszczone
rektyfikowane zagęszczone
pozostałe5)
Ogółem moszcze winogronowe
Suma zapasów win i moszczów winogronowych
......................................... ..............................................................

(miejscowość i data) (podpis składającego deklarację)

___________________________________

1) W tym wina gatunkowe produkowane w określonym regionie geograficznym (psr).

2) W tym wina stołowe z oznaczeniem geograficznym.

3) W tym wina stołowe bez oznaczenia geograficznego.

4) Wpisuje się wina inne niż wina wpisane w poprzednich pozycjach. Ilości wpisuje się według rodzaju produktu.

5) W tym moszcze winogronowe, moszcze winogronowe częściowo sfermentowane i moszcze winogronowe częściowo sfermentowane uzyskane z suszonych winogron.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR FORMULARZA DEKLARACJI O ILOŚCI USUNIĘTYCH W POPRZEDNIM ROKU GOSPODARCZYM PRODUKTÓW UBOCZNYCH POWSTAŁYCH PRZY WYROBIE WINA LUB MOSZCZU WINOGRONOWEGO, W PRZYPADKU POWSTANIA OBOWIĄZKU WYCOFANIA TYCH PRODUKTÓW, O KTÓRYM MOWA W ART. 22 ROZPORZĄDZENIA NR 555/2008

Deklaracja o ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów

ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego1) składana

przez producenta, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wpisanego do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

w terminie do dnia 31 sierpnia 20 ...... r.
(podaje się w zaokrągleniu do 1 hektolitra lub 1 kwintala)
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres oraz numer wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej producenta składającego deklarację
Ilość produktów ubocznych powstałych

przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego

dostarczonych do obowiązkowej destylacjiwycofanych w inny dozwolony sposób

uniemożliwiający ich użycie do wyrobu wina

......................................... ..............................................................

(miejscowość i data) (podpis składającego deklarację)

___________________________________

1) Dotyczy producentów wytwarzających ponad 25 hektolitrów wina lub moszczu winogronowego w roku gospodarczym.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR FORMULARZA DEKLARACJI O ILOŚCI WIN BIAŁYCH LUB CZERWONYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU W POPRZEDNIM ROKU GOSPODARCZYM

Deklaracja o ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu

w poprzednim roku gospodarczym składana

przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wyrabiającego wyroby winiarskie z wina, winogron lub moszczów winogronowych

do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

w terminie do dnia 31 sierpnia 20 ..... r.
(podaje się w zaokrągleniu do 1 hektolitra)
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres oraz numer wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy składającego deklarację, jeżeli przedsiębiorca ten taki numer posiada
WinaCzerwone oraz różoweBiałe
z Chronioną Nazwą Pochodzenia (ChNP)
z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym (ChOG)
bez ChNP/ ChOGz określonej odmiany winorośli1)
inne niż z określonej odmiany winorośli
pozostałe2)
......................................... ..............................................................

(miejscowość i data) (podpis składającego deklarację)

___________________________________

1) Wina poddane certyfikacji uprawniającej do podawania informacji o nazwie odmiany winorośli, o której mowa w art. 62 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz. Urz. UE L 193 z 24.07.2009, str. 60, z późn. zm.).

2) Wszystkie wina inne niż wpisane do poprzednich pozycji tabeli oraz zagęszczony moszcz winogronowy i rektyfikowany zagęszczony moszcz winogronowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR FORMULARZA DEKLARACJI O SZACOWANEJ ILOŚCI WINA, JAKA BĘDZIE WYROBIONA W DANYM ROKU GOSPODARCZYM

Deklaracja o szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona

w danym roku gospodarczym składana

przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wyrabiającego wyroby winiarskie z wina, winogron lub moszczów winogronowych
do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w terminie do dnia 31 sierpnia 20 ...... r.
(podaje się w zaokrągleniu do 1 hektolitra)
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres oraz numer wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy składającego deklarację, jeżeli przedsiębiorca ten taki numer posiada
Wina
z Chronioną Nazwą Pochodzenia (ChNP)
z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym (ChOG)
bez ChNP/ ChOGz określonej odmiany winorośli1)
inne niż z określonej odmiany winorośli
pozostałe2)
......................................... ..............................................................

(miejscowość i data) (podpis składającego deklarację)

___________________________________

1) Wina poddane certyfikacji uprawniającej do podawania informacji o nazwie odmiany winorośli, o której mowa w art. 62 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz. Urz. UE L 193 z 24.07.2009, str. 60, z późn. zm.).

2) Wszystkie wina inne niż wpisane do poprzednich pozycji tabeli oraz zagęszczony moszcz winogronowy i rektyfikowany zagęszczony moszcz winogronowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR FORMULARZA DEKLARACJI O SZACOWANEJ ILOŚCI WIN, WINOGRON LUB MOSZCZÓW WINOGRONOWYCH, KTÓRE BĘDĄ DOSTARCZONE DO PRZEDSIĘBIORCY, ORAZ O SZACOWANEJ ILOŚCI ICH WYKORZYSTANIA W DANYM ROKU GOSPODARCZYM

Deklaracja o szacowanej ilości win, winogron lub moszczów winogronowych, które będą dostarczone do przedsiębiorcy, oraz o szacowanej ilości ich wykorzystania w danym roku gospodarczym składana
przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wyrabiającego wyroby winiarskie z wina, winogron lub moszczów winogronowych
do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w terminie do dnia 30 października 20 ...... r.
(podaje się w zaokrągleniu do 1 hektolitra lub 1 kwintala)
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres oraz numer wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy składającego deklarację, jeżeli przedsiębiorca ten taki numer posiada
Wina, winogrona i moszcze winogronoweszacowane dostawy

do przedsiębiorcy

szacowane wykorzystanie
z Chronioną Nazwą Pochodzenia (ChNP)
z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym (ChOG)
bez ChNP/ ChOGz określonej odmiany winorośli1)
inne niż z określonej odmiany winorośli
pozostałe2)
......................................... ..............................................................

(miejscowość i data) (podpis składającego deklarację)

___________________________________

1) Wina poddane certyfikacji uprawniającej do podawania informacji o nazwie odmiany winorośli, o której mowa w art. 62 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz. Urz. UE L 193 z 24.07.2009, str. 60, z późn. zm.).

2) Wszystkie wina inne niż wpisane do poprzednich pozycji tabeli oraz zagęszczony moszcz winogronowy i rektyfikowany zagęszczony moszcz winogronowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR FORMULARZA DEKLARACJI O ZBIORACH WINOGRON, O KTÓRYCH MOWA W ART. 8 ROZPORZĄDZENIA NR 436/2009, W PRZYPADKU DOKONYWANIA ZBIORU TYCH WINOGRON

Deklaracja o zbiorach winogron oraz przeznaczeniu tych winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron,

w danym roku gospodarczym składana

przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wyrabiającego wyroby winiarskie z wina, winogron lub moszczów winogronowych
do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w terminie do dnia 15 stycznia 20 ...... r.
(podaje się w zaokrągleniu do 1 hektolitra lub 1 kwintala)
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres oraz numer wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy składającego deklarację, jeżeli przedsiębiorca ten taki numer posiadaCałkowity obszar uprawy winorośli (w ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Rodzaje zebranych winogron1)Obszar produkcjiIlość zebranych winogron pozyskanych z tej uprawy winorośli (w hektolitrach lub kwintalach)Przeznaczenie winogron2) (w hektolitrach lub kwintalach)
numery działek ewidencyjnych3)powierzchnia

(w ha)4)

użyte do produkcji winadostarczone do spółdzielczej wytwórnisprzedane innemu producentowi winainne przeznaczenie2)
winogronamoszcze winogronowewinogronamoszcze winogronowe
czerwonebiałeczerwonebiałeczerwonebiałeczerwonebiałeczerwonebiałeczerwonebiałe
......................................... ..............................................................

(miejscowość i data) (podpis składającego deklarację)

___________________________________

1) Podaje się skróty nazw odpowiednich rodzajów produktów. W przypadku produkcji wina lub moszczu winogronowego:

a) z Chronioną Nazwą Pochodzenia - "ChNP",

b) z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym - "ChOG",

c) z określonej odmiany winorośli - "ODMIAN.",

d) bez ChNP/ChOG - "bez ChNP/ChOG",

e) pozostałych produktów - "POZOST." (za pozostałe produkty uznaje się wina uzyskane z winogron odmian wymienionych w klasyfikacji odmian winorośli zgodnie z art. 81 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) zarówno jako odmiany o winogronach winnych, jak i odmiany o winogronach deserowych, odmiany o winogronach rodzynkowych lub odmiany o winogronach przeznaczonych do produkcji destylatu z wina).

2) Podaje się całkowitą ilość winogron, które zostały użyte, dostarczone lub sprzedane do produkcji wina. Szczegółowe informacje na temat tych dostaw lub sprzedaży podaje się w deklaracji, o której mowa w załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich.

3) Wypełnia się dla wszystkich działek ewidencyjnych, z których winogrona lub moszcze winogronowe zostaną użyte, dostarczone lub sprzedane do produkcji wina.

4) Obszar uprawy winorośli objęty produkcją na danej działce. Podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR FORMULARZA DEKLARACJI O ZBIORACH WINOGRON, O KTÓRYCH MOWA W ART. 8 ROZPORZĄDZENIA NR 436/2009, W PRZYPADKU DOKONYWANIA ZBIORU TYCH WINOGRON ORAZ ICH DOSTARCZENIA PRZEDSIĘBIORCOM WYRABIAJĄCYM WINO

Deklaracja o zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron

oraz ich dostarczenia przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku

gospodarczym składana

przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wyrabiającego wyroby winiarskie z wina, winogron lub moszczów winogronowych
do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w terminie do dnia 15 stycznia 20 ............... r.
(podaje się w zaokrągleniu do 1 hektolitra lub 1 kwintala)
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres oraz numer wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy składającego deklarację, jeżeli przedsiębiorca ten taki numer posiada
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu, któremu dostarczono lub sprzedano winogrona lub moszcze winogronowe, oraz numer wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejRodzaj winogron lub moszczów winogronowych przeznaczonych do produkcji wina sprzedanych producentowi wina lub dostarczonych do spółdzielczej wytwórni1)Winogrona i moszcze winogronowe przeznaczone do produkcji wina (w hektolitrach lub kwintalach)
czerwonebiałe
......................................... ..............................................................

(miejscowość i data) (podpis składającego deklarację)

___________________________________

1) Podaje się skróty nazw odpowiednich rodzajów produktów. W przypadku produkcji wina lub moszczu winogronowego:

a) z Chronioną Nazwą Pochodzenia - "ChNP",

b) z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym - "ChOG",

c) z określonej odmiany winorośli - "ODMIAN.",

d) bez ChNP/ChOG - "bez ChNP/ChOG",

e) pozostałych produktów - "POZOST." (za pozostałe produkty uznaje się wina uzyskane z winogron odmian wymienionych w klasyfikacji odmian winorośli zgodnie z art. 81 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) zarówno jako odmiany o winogronach winnych, jak i odmiany o winogronach deserowych, odmiany o winogronach rodzynkowych lub odmiany o winogronach przeznaczonych do produkcji destylatu z wina).

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR FORMULARZA DEKLARACJI O PRODUKCJI WINA LUB MOSZCZU WINOGRONOWEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 9 ROZPORZĄDZENIA NR 436/2009

Deklaracja o produkcji wina lub moszczu winogronowego

z własnych lub zakupionych produktów w danym roku gospodarczym składana

przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wyrabiającego wyroby winiarskie z wina, winogron lub moszczów winogronowych
do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w terminie: do dnia 15 stycznia 20 ............. r.
(podaje się w zaokrągleniu do 1 hektolitra)
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres oraz numer wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy składającego deklarację, jeżeli przedsiębiorca ten taki numer posiada
Miejsce przechowywania produktu, jeżeli inne niż podane powyżej
Kategoria produktów użytych do wytworzenia wina1), 2)Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu dostarczającego winogrona lub moszcz winogronowy oraz odniesienie do dokumentu dostawy2)Obszar produkcji

(w ha) 2), 3)

Winogrona (w hektolitrach

lub kwintalach)2)

Rodzaje wytworzonych produktów4)Produkty uzyskane od początku roku gospodarczego i produkty inne niż wino, posiadane w dniu złożenia deklaracji (w hektolitrach)
moszcze winogronowe5)wina6)inne produkty
czerwone oraz

różowe

białeczerwone oraz

różowe

białe
......................................... ..............................................................

(miejscowość i data) (podpis składającego deklarację)

___________________________________

1) Winogrona, moszcze winogronowe (zagęszczone moszcze, rektyfikowane zagęszczone moszcze, moszcze częściowo sfermentowane), nowe wina w czasie fermentacji.

2) W przypadku wyrobu win lub moszczów winogronowych z produktów, o których mowa w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich, nie ma obowiązku ponownego podawania tych samych informacji.

3) Obszar uprawy winorośli objęty produkcją na danej działce. Podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4) Podaje się skróty nazw odpowiednich rodzajów produktów. W przypadku produkcji win lub moszczów winogronowych:

- z Chronioną Nazwą Pochodzenia - "ChNP",

- z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym - "ChOG",

- z określonej odmiany winorośli - "ODMIAN.",

- bez ChNP/ChOG - "bez ChNP/ChOG",

- pozostałych produktów - "POZOST." (za pozostałe produkty uznaje się wina uzyskane z winogron odmian wymienionych w klasyfikacji odmian winorośli zgodnie z art. 81 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) zarówno jako odmiany o winogronach winnych, jak i odmiany o winogronach deserowych, odmiany o winogronach rodzynkowych lub odmiany o winogronach przeznaczonych do produkcji destylatu z wina).

5) W tym moszcze winogronowe w czasie fermentacji, bez zagęszczonych moszczów winogronowych i rektyfikowanych zagęszczonych moszczów winogronowych.

6) W tym młode wina w czasie fermentacji.

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR FORMULARZA DEKLARACJI O ZAPASACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 11 ROZPORZĄDZENIA NR 436/2009

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZÓR FORMULARZA DEKLARACJI O ILOŚCI USUNIĘTYCH W POPRZEDNIM ROKU GOSPODARCZYM PRODUKTÓW UBOCZNYCH POWSTAŁYCH PRZY WYROBIE WINA LUB MOSZCZU WINOGRONOWEGO, W PRZYPADKU POWSTANIA OBOWIĄZKU WYCOFANIA TYCH PRODUKTÓW, O KTÓRYM MOWA W ART. 22 ROZPORZĄDZENIA NR 555/2008

Deklaracja o ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów

ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego1) składana

przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wyrabiającego wyroby winiarskie z wina, winogron lub moszczów winogronowych
do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w terminie do dnia 31 sierpnia 20 .......... r.
(podaje się w zaokrągleniu do 1 hektolitra lub 1 kwintala)
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres oraz numer wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy składającego deklarację, jeżeli przedsiębiorca ten taki numer posiada
Ilość produktów ubocznych powstałych

przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego

dostarczonych do obowiązkowej destylacjiwycofanych w inny dozwolony sposób uniemożliwiający ich użycie do wyrobu wina
......................................... ..............................................................

(miejscowość i data) (podpis składającego deklarację)

___________________________________

1) Dotyczy producentów wytwarzających ponad 25 hl wina lub moszczu winogronowego w skali roku gospodarczego.

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WZÓR FORMULARZA DEKLARACJI O ZBIORACH WINOGRON, O KTÓRYCH MOWA W ART. 8 ROZPORZĄDZENIA NR 436/2009

Deklaracja o zbiorach winogron w danym roku gospodarczym składana
przez osobę dostarczającą winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wpisanemu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w terminie do dnia 15 stycznia 20 .............. r.
(podaje się w zaokrągleniu do 1 hektolitra lub 1 kwintala)
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres oraz numer wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby składającej deklarację, jeżeli osoba ta taki numer posiadaCałkowity obszar uprawy winorośli (w ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Rodzaje zebranych winogron1)Obszar produkcjiIlość zebranych winogron pozyskanych z tej uprawy winorośli (w hektolitrach lub kwintalach)Przeznaczenie winogron2) (w hektolitrach lub kwintalach)
numery działek ewidencyjnych3)powierzchnia

(w ha)4)

dostarczone do spółdzielczej wytwórnisprzedane innemu producentowi winainne przeznaczenie2)
winogronamoszcze winogronowewinogronamoszcze winogronowe
czerwonebiałeczerwonebiałeczerwonebiałeczerwonebiałeczerwonebiałe
......................................... ..............................................................

(miejscowość i data) (podpis składającego deklarację)

___________________________________

1) Podaje się skróty nazw odpowiednich rodzajów produktów. W przypadku produkcji wina lub moszczu winogronowego:

- z Chronioną Nazwą Pochodzenia - "ChNP",

- z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym - "ChOG",

- z określonej odmiany winorośli - "ODMIAN.",

- bez ChNP/ChOG - "bez ChNP/ChOG",

- pozostałych produktów - "POZOST." (za pozostałe produkty uznaje się wina uzyskane z winogron odmian wymienionych w klasyfikacji odmian winorośli zgodnie z art. 81 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) zarówno jako odmiany o winogronach winnych, jak i odmiany o winogronach deserowych, odmiany o winogronach rodzynkowych lub odmiany o winogronach przeznaczonych do produkcji destylatu z wina).

2) Podaje się całkowitą ilość winogron, które zostały dostarczone lub sprzedane do produkcji wina. Szczegółowe informacje na ten temat tych dostaw lub sprzedaży podaje się w deklaracji, o której mowa w załączniku nr 16 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich.

3) Wypełnia się dla wszystkich działek ewidencyjnych, z których winogrona lub moszcze zostaną dostarczone lub sprzedane do produkcji wina.

4) Obszar uprawy winorośli objęty produkcją na danej działce. Podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ZAŁĄCZNIK Nr  16

WZÓR FORMULARZA DEKLARACJI O ILOŚCI WINOGRON LUB MOSZCZÓW WINOGRONOWYCH, DOSTARCZONYCH PRZEDSIĘBIORCOM WYRABIAJĄCYM WINO W DANYM ROKU GOSPODARCZYM

Deklaracja o ilości winogron lub moszczów winogronowych dostarczonych

przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym składana

przez osobę dostarczającą winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wpisanemu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w terminie: do dnia 15 stycznia 20 .................. r.
(podaje się w zaokrągleniu do 1 hektolitra lub 1 kwintala)
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres oraz numer wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby składającej deklarację, jeżeli osoba ta taki numer posiada
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu, któremu dostarczono winogrona lub moszcze winogronowe, oraz numer wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejRodzaj winogron lub moszczów winogronowych przeznaczonych do produkcji wina sprzedanych producentowi wina lub dostarczonych do spółdzielczej wytwórni1)Winogrona i moszcze winogronowe przeznaczone do produkcji wina (w hektolitrach lub kwintalach)
czerwonebiałe
......................................... ..............................................................

(miejscowość i data) (podpis składającego deklarację)

___________________________________

1) Podaje się skróty nazw odpowiednich rodzajów produktów. W przypadku produkcji wina lub moszczu winogronowego:

a) z Chronioną Nazwą Pochodzenia - "ChNP",

b) z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym - "ChOG",

c) z określonej odmiany winorośli - "ODMIAN.",

d) bez ChNP/ChOG - "bez ChNP/ChOG",

e) pozostałych produktów - "POZOST." (za pozostałe produkty uznaje się wina uzyskane z winogron odmian wymienionych w klasyfikacji odmian winorośli zgodnie z art. 81 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) zarówno jako odmiany o winogronach winnych, jak i odmiany o winogronach deserowych, odmiany o winogronach rodzynkowych lub odmiany o winogronach przeznaczonych do produkcji destylatu z wina).

ZAŁĄCZNIK Nr  17

WZÓR FORMULARZA DEKLARACJI O ZAPASACH,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 11 ROZPORZĄDZENIA NR 436/2009

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).