Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2528

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzór:
1) formularza rejestrowego oraz formularza aktualizacyjnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) formularza o wykreśleniu z rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2  

WZÓR

FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2  3  

WZÓR

WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU

WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU

ADRESAT:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA1)

........................................................................................................................................................................................

1. Dane podmiotu

Imię i nazwisko lub nazwa

Numer rejestrowy2)

NIP, o ile został nadany

NIP europejski, o ile został nadany

Adres zamieszkania lub siedziby

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

2. Zaprzestanie wykonywania działalności

Data trwałego zaprzestania wykonywania działalności [DD/MM/RRRR]

3. Dane osoby wypełniającej wniosek

Imię

Nazwisko

Telefon3)

E-mail 3)

Data

Podpis4) i pieczątka3) osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu

Objaśnienia:

1)Zgodnie z art. 49 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.). W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego - zgodnie z art. 53 ust. 3 i 3a tej ustawy.

2) Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3) O ile posiada.

4)Wniosek w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Wniosek w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

1 Minister Środowiska kiemje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 maja 2019 r. (Dz.U.2019.919) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 maja 2019 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
3 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 maja 2019 r. (Dz.U.2019.919) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 maja 2019 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.