Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2458

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785, 1566 i 2056) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzór:
1)
formularza rejestrowego oraz formularza aktualizacyjnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
formularza o wykreśleniu z rejestru, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

FORMULARZ O WYKREŚLENIU Z REJESTRU

wzór

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323).