Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.780

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie wzorów dokumentu sprzedaży i deklaracji przejęcia

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168, z 2012 r. poz. 789 oraz z 2013 r. poz. 621) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się wzory:
1) dokumentu sprzedaży, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) deklaracji przejęcia, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu sprzedaży i wzoru deklaracji przejęcia produktów rybnych (Dz. U. Nr 130, poz. 1392).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

DOKUMENT SPRZEDAŻY nr:...1)

Nr formularza dokumentu sprzedażyOznaka rybacka i nazwa statku rybackiego, z którego dokonano wyładunku produktów rybnychNazwa portu i data wyładunku produktów rybnychImię i nazwisko kapitana lub armatora albo nazwa armatora statku rybackiego oraz nazwa podmiotu, który przejął produkty rybne przed dokonaniem sprzedaży (jeżeli miało miejsce przejęcie produktów rybnych)Imię i nazwisko albo nazwa nabywcy produktów rybnych oraz numer jego identyfikacji podatkowej (NIP)
Nr wpisu nabywcy w rejestrze przedsiębiorców skupujących produkty rybneData i miejsce sprzedaży produktów rybnychNr i data wystawienia faktury albo rachunku lub data zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli została zawarta w formie pisemnejNr deklaracji przejęcia2)Nr dokumentu przewozowego
Gatunek i kod postaci produktu alfa-33)Kod alfa-3 FAORejon połowu (obszar geograficzny)Masa w kg albo masa w kg i liczba w sztukach4)Standardy rynkoweCena 1 kg (bez VAT)Produkty niewprowadzane bezpośrednio na rynek
kategoria świeżościkategoria wielkościmasa w kg albo masa w kg i liczba w sztukach4)przeznaczenie produktów rybnych wycofanych z rynku5)
______

1) Numer nadany przez nabywcę produktów rybnych.

2) Numer deklaracji przejęcia należy podać w przypadku przejęcia produktów rybnych przed dokonaniem ich sprzedaży.

3) Według tabeli I załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 112 z 30.04.2011, str. 1).

4) W sztukach podaje się ryby łososiowate.

5) Należy wpisać odpowiednio: FMEAL - wykorzystanie po przetworzeniu na mączkę (karma dla zwierząt), OTHER - wykorzystanie w stanie świeżym lub zakonserwowanym (karma dla zwierząt), NOALIM - wykorzystanie do celów innych niż jako karma dla zwierząt, DIST - swobodna dystrybucja, BAIT - przynęta.

Czytelny podpis sprzedającego: Czytelny podpis kupującego:

…………………………………… …………………………………

Opis: Dokument sprzedaży produktów rybnych jest wykonany na papierze samokopiującym i ma format A4.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

DEKLARACJA PRZEJĘCIA nr:...1)

Nr formularza deklaracji przejęciaOznaka rybacka i nazwa statku rybackiego, z którego dokonano wyładunku produktów rybnych
Nazwa portu i data wyładunku produktów rybnychImię i nazwisko kapitana lub armatora albo nazwa armatora statku rybackiego, z którego dokonano wyładunku produktów rybnych
Imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy przejmującego produkty rybne oraz adres obiektu, w którym produkty są albo będą przechowywane
Nr dokumentu przewozowego
GatunekKod alfa-3 FAORejon połowu (obszar geograficzny)Masa w kg albo masa w kg i liczba w sztukach2)Kod postaci produktu alfa-33)
1) Numer nadany przez przedsiębiorcę przejmującego produkty rybne.

2) W sztukach podaje się ryby łososiowate.

3) Według tabeli I załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 112 z 30.04.2011, str. 1).

Czytelny podpis Czytelny podpis przedsiębiorcy

dostawcy produktów rybnych: przejmującego produkty rybne:

…………………………………… ………………………………..

Opis: Deklaracja przejęcia produktów rybnych jest wykonana na papierze samokopiującym i ma format A4.