Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1783

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039, 1356, 1629 i 1697) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór:
1) zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie podatku akcyzowego (AKC-Z), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

AKC-R ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

AKC-PR POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

AKC-Z ZGŁOSZENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM AKCYZOWYM, CZYNNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM WYROBÓW AKCYZOWYCH OBJĘTYCH ZWOLNIENIEM OD PODATKU AKCYZOWEGO ZE WZGLĘDU NA ICH PRZEZNACZENIE, CZYNNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM WYROBÓW AKCYZOWYCH OPODATKOWANYCH ZEROWĄ STAWKĄ PODATKU AKCYZOWEGO ZE WZGLĘDU NA ICH PRZEZNACZENIE LUB O ZAPRZESTANIU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 324 oraz z 2018 r. poz. 234), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 137).