Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.324

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór:
1) zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2296).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2  

AKC-R ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

AKC-PR POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

AKC-Z ZGŁOSZENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM AKCYZOWYM, CZYNNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM WYROBÓW AKCYZOWYCH OBJĘTYCH ZWOLNIENIEM OD AKCYZY ZE WZGLĘDU NA ICH PRZEZNACZENIE LUB O ZAPRZESTANIU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wzór
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.234) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 2018 r.