Wzory dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1023

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1681 i 2770) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór:
1)
odpisu zupełnego aktu urodzenia w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
odpisu zupełnego aktu urodzenia w zwizualizowanej postaci elektronicznej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
odpisu zupełnego aktu małżeństwa w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
odpisu zupełnego aktu małżeństwa w zwizualizowanej postaci elektronicznej, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
odpisu zupełnego aktu zgonu w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
odpisu zupełnego aktu zgonu w zwizualizowanej postaci elektronicznej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
odpisu zupełnego aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
odpisu zupełnego aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości w zwizualizowanej postaci elektronicznej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
odpisu skróconego aktu urodzenia w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
odpisu skróconego aktu urodzenia w zwizualizowanej postaci elektronicznej, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12)
odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, w zwizualizowanej postaci elektronicznej, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;
13)
odpisu skróconego aktu małżeństwa w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;
14)
odpisu skróconego aktu małżeństwa w zwizualizowanej postaci elektronicznej, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;
15)
odpisu skróconego aktu zgonu w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;
16)
odpisu skróconego aktu zgonu w zwizualizowanej postaci elektronicznej, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;
17)
protokołu zgłoszenia urodzenia, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia;
18)
protokołu uznania ojcostwa, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia;
19)
protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia;
20)
protokołu przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, stanowiący załącznik nr 20 do rozporządzenia;
21)
protokołu zgłoszenia zgonu, stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia;
22)
protokołu przyjęcia oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140), stanowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia;
23)
protokołu przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, stanowiący załącznik nr 23 do rozporządzenia;
24)
protokołu przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion, stanowiący załącznik nr 24 do rozporządzenia;
25)
zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa, stanowiący załącznik nr 25 do rozporządzenia;
26)
zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, stanowiący załącznik nr 26 do rozporządzenia;
27)
zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego, stanowiący załącznik nr 27 do rozporządzenia;
28)
zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, stanowiący załącznik nr 28 do rozporządzenia;
29)
zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 29 do rozporządzenia;
30)
zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby w zwizualizowanej postaci elektronicznej, stanowiący załącznik nr 30 do rozporządzenia;
31)
wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 31 do rozporządzenia;
32)
wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym w zwizualizowanej postaci elektronicznej, stanowiący załącznik nr 32 do rozporządzenia;
33)
zaświadczenia o stanie cywilnym w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 33 do rozporządzenia;
34)
zaświadczenia o stanie cywilnym w zwizualizowanej postaci elektronicznej, stanowiący załącznik nr 34 do rozporządzenia;
35)
zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, stanowiący załącznik nr 35 do rozporządzenia.
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7, odpis skrócony aktu stanu cywilnego, o którym mowa w § 1 pkt 9, 11, 13 i 15, oraz zaświadczenie, o którym mowa w § 1 pkt 28 i 33, zawierają indywidualne oznaczenie blankietu składające się z dwóch liter oraz siedmiu cyfr.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 6a ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1978 oraz z 2022 r. poz. 583). 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  16

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  17

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  18

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  19

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  20

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  21

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  22

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  23

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  24

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  25

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  26

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  27

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  28

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  29

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  30

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  31

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  32

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  33

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  34

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  35

WZÓR

wzór

1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 792).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. poz. 698), które traci moc z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 6a ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1978 oraz z 2022 r. poz. 583), wskazującym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie art. 1 pkt 3, art. 3 pkt 2 i 3 w zakresie art. 32 ust. 6-8 i pkt 6-8 oraz art. 4 pkt 2 i 4 tej ustawy.