§ 3. - Wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.655

Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 2014 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541, z 2003 r. Nr 9, poz. 106 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 79), które w części dotyczącej określenia wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 127 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289).