§ 1. - Wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.655

Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 2014 r.
§  1. 
Określa się wzór:
1)
zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
protokołu odbioru dokumentu, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej/zawiadomienia o zajęciu prawa własności przemysłowej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
zawiadomienia o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
protokołu zajęcia i odbioru ruchomości, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia.