Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1246

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przez Krajową Administrację Skarbową przy przetwarzaniu danych i informacji, o których mowa w art. 127a ust. 1 i 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Na podstawie art. 127a ust. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór:
1) wniosku, o którym mowa w art. 127a ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) informacji, o której mowa w art. 127a ust. 7 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) informacji, o której mowa w art. 127a ust. 8 i 11 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) wniosku do Prokuratora Generalnego albo prokuratora okręgowego, o którym mowa w art. 127a ust. 9 i 10 ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) wniosku do sądu, o którym mowa w art. 127a ust. 9 i 10 ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) informacji, o której mowa w art. 127a ust. 12 ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

...........................

(miejscowość, data)

.............................................

(nazwa organu)

Egz. nr ...............

.............................................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

SĄD OKRĘGOWY

w ..............................

WNIOSEK NR ………..

Na podstawie art. 127a ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji

Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) wnoszę o:

WYRAŻENIE ZGODY

na udostępnienie danych i informacji, o których mowa w art. 127a ust. 1 i 2 ustawy z dnia

16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w sprawie:

.......................................................................................................................................................

(numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany)

dotyczącej przestępstwa skarbowego lub przestępstwa:

.......................................................................................................................................................

(wskazać czyn określony w art. 127a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej)

dotyczącego:

.......................................................................................................................................................

(dane podmiotu, którego dotyczą dane i informacje)

Podmiot obowiązany do udostępnienia danych i informacji:

.......................................................................................................................................................

(dane podmiotu obowiązanego do udostępnienia danych i informacji)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Rodzaj i zakres danych i informacji:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Strona .../...

Egz. nr ..................

UZASADNIENIE:

.......................................................................................................................................................

(opis przestępstwa skarbowego lub przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej, okoliczności uzasadniające

potrzebę udostępnienia danych i informacji, ze wskazaniem konkretnego celu określonego w art. 127a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada

2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, oraz wykazanie konieczności skorzystania z objętych wnioskiem danych i informacji dla

jego osiągnięcia)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Szef Krajowej Administracji Skarbowej*

naczelnik urzędu celno-skarbowego*

......................................................

(podpis, data, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – ................................................

Egz. nr 2 – ................................................

Wykonał: ..................................................

___________________________

*Niepotrzebne skreślić.

Strona ....../.....

ZAŁĄCZNIK Nr  2

...............................

(miejscowość, data)

........................................................

(nazwa organu)

........................................................Egz. nr ................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

.................................................................................

(dane podmiotu obowiązanego do udostępnienia danych i informacji)

.................................................................................

.................................................................................

Na podstawie art. 127a ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji

Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) informuję, że Sąd Okręgowy

w ................................................. postanowieniem z dnia .................................. r., sygn. akt

..........................., wyraził zgodę na udostępnienie danych i informacji dotyczących ..............

.......................................................................................................................................................

(dane podmiotu, którego dotyczą dane i informacje)

.......................................................................................................................................................

Rodzaj oraz zakres danych i informacji, które podlegają udostępnieniu:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Do odbioru danych i informacji jest upoważniony:

.......................................................................................................................................................

(numer legitymacji służbowej upoważnionego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej)

Szef Krajowej Administracji Skarbowej*

naczelnik urzędu celno-skarbowego*

.....................................................

(podpis, data, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – ................................................

Egz. nr 2 – ................................................

Wykonał: ..................................................

________________________________

*Niepotrzebne skreślić.

Strona ......../.............

ZAŁĄCZNIK Nr  3

........................................................................................

(nazwa organu)(miejscowość, data)

....................................................Egz. nr .............

(sygnatura literowo-cyfrowa)

............................................................................

(oznaczenie podmiotu, którego dotyczą dane i informacje)

............................................................................

............................................................................

Na podstawie art. 127a ust. 8/art. 127a ust. 11* ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej

Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) informuję, że Sąd

Okręgowy w ....................................... postanowieniem z dnia ............................... r., sygn. akt

.............................., wyraził zgodę na udostępnienie przez ..........................................................

.......................................................................................................................................................

(dane podmiotu obowiązanego do udostępnienia danych i informacji)

danych i informacji dotyczących .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(dane podmiotu, którego dotyczą dane i informacje)

.......................................................................................................................................................

Rodzaj oraz zakres danych i informacji, które zostały udostępnione:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Szef Krajowej Administracji Skarbowej*

naczelnik urzędu celno-skarbowego*

prokurator*

.....................................................

(podpis, data, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – ................................................

Egz. nr 2 – ................................................

Wykonał: ..................................................

__________________________

*Niepotrzebne skreślić.

Strona ......../.............

ZAŁĄCZNIK Nr  4

.................................

(miejscowość, data)

....................................................

(nazwa organu)

....................................................Egz. nr ........

(sygnatura literowo-cyfrowa)

PROKURATOR GENERALNY*

PROKURATOR OKRĘGOWY*

w ....................................................

WNIOSEK NR ………..

Na podstawie art. 127a ust. 9/art. 127a ust. 10* ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej

Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) wnoszę o:

WYRAŻENIE ZGODY

na wystąpienie do Sądu Okręgowego w .......................................... z wnioskiem o odroczenie/

przedłużenie odroczenia*, na czas oznaczony, do .......................................................................

(dzień, miesiąc, rok)

obowiązku poinformowania podmiotu ........................................................................................

(dane podmiotu, którego dotyczą dane i informacje)

o postanowieniu Sądu Okręgowego w .................................... z dnia ........................... r., sygn.

akt ..................................................., wyrażającym zgodę na udostępnienie danych i informacji

.......................................................................................................................................................

(rodzaj oraz zakres danych i informacji)

.......................................................................................................................................................

przetwarzanych przez ...................................................................................................................

(dane podmiotu obowiązanego do udostępnienia danych i informacji)

.......................................................................................................................................................

z uwagi na to, że poinformowanie tego podmiotu o tym postanowieniu może zaszkodzić

wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawie

.......................................................................................................................................................

(numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany)

dotyczącej przestępstwa skarbowego lub przestępstwa:

.......................................................................................................................................................

(wskazać czyn określony w art. 127a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej)

Strona .../...

UZASADNIENIE:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(opis przestępstwa skarbowego lub przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej, okoliczności uzasadniające

odroczenie / przedłużenie odroczenia* obowiązku poinformowania podmiotu, którego dotyczą dane i informacje, w szczególności

uprawdopodobnienie, że poinformowanie podmiotu, którego dotyczą dane i informacje, może zaszkodzić wynikom podjętych czynności

operacyjno-rozpoznawczych)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Szef Krajowej Administracji Skarbowej*

naczelnik urzędu celno-skarbowego*

.....................................................

(podpis, data, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – ................................................

Egz. nr 2 – ................................................

Wykonał: ..................................................

_________________________

*Niepotrzebne skreślić.

Strona ......../..........

ZAŁĄCZNIK Nr  5

...........................

(miejscowość, data)

..................................................

(nazwa organu)

....................................................Egz. nr ................

(sygnatura literowo-cyfrowa)

SĄD OKRĘGOWY

w ..............................

WNIOSEK NR ………..

Na podstawie art. 127a ust. 9/art. 127a ust. 10* ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej

Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) wnoszę o odroczenie/

przedłużenie odroczenia*, na czas oznaczony, do .......................................................................

(dzień, miesiąc, rok)

obowiązku poinformowania podmiotu ........................................................................................

(dane podmiotu, którego dotyczą dane i informacje)

o postanowieniu Sądu Okręgowego w ................................... z dnia ...................................... r.,

sygn. akt ............................................................., wyrażającym zgodę na udostępnienie danych

.......................................................................................................................................................

(rodzaj oraz zakres danych i informacji)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

z uwagi na to, że poinformowanie tego podmiotu o tym postanowieniu może zaszkodzić

wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawie

.......................................................................................................................................................

(numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany)

UZASADNIENIE:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(opis przestępstwa skarbowego lub przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej, okoliczności uzasadniające

odroczenie / przedłużenie odroczenia* obowiązku poinformowania podmiotu, którego dotyczą dane i informacje, w szczególności

uprawdopodobnienie, że poinformowanie podmiotu, którego dotyczą dane i informacje, może zaszkodzić wynikom podjętych czynności

operacyjno-rozpoznawczych)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Strona ......../.......

Załącznik:

– zgoda Prokuratora Generalnego/prokuratora okręgowego*, o której mowa w art. 127a ust. 9

ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej*

naczelnik urzędu celno-skarbowego*

.....................................................

(podpis, data, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – ................................................

Egz. nr 2 – ................................................

Wykonał: ..................................................

___________________________________

*Niepotrzebne skreślić.

Strona ......../.......

ZAŁĄCZNIK Nr  6

..............................................................................

(nazwa organu)(miejscowość, data)

................................................Egz. nr ..............

(sygnatura literowo-cyfrowa)

...............................................................................

(dane podmiotu obowiązanego do udostępnienia danych i informacji)

...............................................................................

...............................................................................

Na podstawie art. 127a ust. 12 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji

Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) informuję, że dane i informacje

przekazane na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w ……………………. z dnia

................... r., sygn. akt ................................, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia

postępowania przygotowawczego, postępowania podatkowego, postępowania w sprawach

celnych lub kontroli celno-skarbowej.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej*

naczelnik urzędu celno-skarbowego*

......................................................

(podpis, data, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – ................................................

Egz. nr 2 – ................................................

Wykonał: ..................................................

______________________________________

*Niepotrzebne skreślić.

Strona ........./……..

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).