Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1470

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 59 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzory dokumentów:
1) oceny wskazującej czas powstania zabytku, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wyceny zabytku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Dokumenty, o których mowa w § 1, ich wydruki i kserokopie mają format A4.
2.  Dla wzoru dokumentu:
1) oceny wskazującej czas powstania zabytku ustala się odcień koloru żółtego o symbolu PANTONE 120 U, RGB 255/217/106, CMYK 0/8/66/0;
2) wyceny zabytku ustala się odcień koloru zielonego o symbolu PANTONE 367 U, RGB 143/209/106, CMYK 42/0/74/0.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 256).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

OCENA WSKAZUJĄCA CZAS POWSTANIA ZABYTKU1

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WYCENA ZABYTKU1

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

POTWIERDZENIE WWOZU ZABYTKU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NR ..............................................

wzór

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).