Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1809

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

Na podstawie art. 23 ust. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, 650 i 1479) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wzór dokumentu DPO jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Wzór dokumentu DPR jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Do dokumentów DPO i DPR wystawianych na wniosek, o którym mowa w art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, złożony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  4.  Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR (Dz. U. poz. 1966).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY INNY NIŻ RECYKLING PROCES ODZYSKU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH za ... rok

wzór

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY INNY NIŻ RECYKLING PROCES ODZYSKU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH za ….. rok

wzór

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY INNY NIŻ RECYKLING PROCES ODZYSKU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH za ....... rok

wzór

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY INNY NIŻ RECYKLING PROCES ODZYSKU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH 1) za ....... rok

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH za ... rok

wzór

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH za ....... rok

wzór

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH za ....... rok

wzór

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH 1) za ....... rok

wzór
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).