Wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2231 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 106 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzory:
1)
deklaracji dla podatku akcyzowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 24b ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą";
2)
deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW), o której mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy;
3)
deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy;
4)
deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn), o której mowa w art. 24a ustawy;
5) 2
 deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG), o której mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy;
5a) 3
 deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ), o której mowa w art. 24e ust. 1 ustawy;
6)
deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA), o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy.
1. 
Deklaracje, o których mowa w § 1 pkt 1, składają się z formularza głównego (AKC-4/AKC-4zo), którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym od poszczególnych grup wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych (AKC-4/A, AKC-4/B, AKC-4/C, AKC-4/D, AKC-4/E, AKC-4/F, AKC-4/H, AKC-4/I, AKC-4/J, AKC-4/K, AKC-4/L, AKC-4/M, AKC-4/N), których wzory określają załączniki nr 2-14 do rozporządzenia.
2. 
Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik nr 15 do rozporządzenia.
3. 
Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 3, określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.
4. 
Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 4, określa załącznik nr 17 do rozporządzenia.
5. 
Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 5, określa załącznik nr 18 do rozporządzenia.
5a.  4
 Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 5a, określa załącznik nr 18a do rozporządzenia.
6. 
Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 6, określa załącznik nr 19 do rozporządzenia.
Wzory deklaracji określone w załącznikach do rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy począwszy od rozliczenia za luty 2018 r.
Do dnia 30 listopada 2018 r. mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje sporządzone według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. poz. 384), z wyłączeniem deklaracji o wysokości podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.
Do dnia 31 marca 2019 r. mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje sporządzone według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. poz. 384), z wyłączeniem deklaracji o wysokości podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r. 5

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

AKC-4/A PODATEK AKCYZOWY OD ALKOHOLU ETYLOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

AKC-4/B PODATEK AKCYZOWY OD WINA, NAPOJÓW FERMENTOWANYCH I WYROBÓW POŚREDNICH

ZAŁĄCZNIK Nr  4

AKC-4/C PODATEK AKCYZOWY OD PIWA

ZAŁĄCZNIK Nr  5

AKC-4/D PODATEK AKCYZOWY OD PALIW SILNIKOWYCH

(z wyłączeniem gazu)

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

PODATEK AKCYZOWY OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  7

AKC- 4/F PODATEK AKCYZOWY OD WYROBÓW TYTONIOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  8 

AKC-4/H PODATEK AKCYZOWY OD ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  9

AKC-4/l PODATEK AKCYZOWY OD PALIW OPAŁOWYCH

(z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)

ZAŁĄCZNIK Nr  10

AKC-4/J PODATEK AKCYZOWY OD GAZU DO NAPĘDU SILNIKÓW SPALINOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  11 

PODATEK AKCYZOWY OD PREPARATÓW SMAROWYCH, OLEJÓW SMAROWYCH I POZOSTAŁYCH OLEJÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  12  6  

AKC-4/L PODATEK AKCYZOWY OD WYROBÓW GAZOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13

AKC-4/M PODATEK AKCYZOWY OD PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  14

AKC- 4/N PODATEK AKCYZOWY OD WYROBÓW NOWATORSKICH

ZAŁĄCZNIK Nr  15

AKC-WW DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO OD WYROBÓW WĘGLOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  16 

AKC-EN DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO OD NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  17

AKC-ST/AKC-STn * DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO OD SUSZU TYTONIOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  18  7  

AKC-WG DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU AKCYZOWEGO OD NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO WYROBÓW GAZOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  18a  8  

AKC-KZ DEKLARACJA KWARTALNA W SPRAWIE PODATKU AKCYZOWEGO OD WYROBÓW AKCYZOWYCH OBJĘTYCH ZWOLNIENIEM OD PODATKU AKCYZOWEGO I ZEROWĄ STAWKĄ PODATKU AKCYZOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  19

AKC-PA (.....)1) DEKLARACJA W SPRAWIE PRZEDPŁATY AKCYZY

1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719)
2 § 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
3 § 1 pkt 5a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
4 § 2 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
5 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. poz. 384), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 137).
6 Załącznik nr 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
7 Załącznik nr 18 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
8 Załącznik nr 18a dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.