Wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.246.2090

Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 5 grudnia 2005 r.
w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1341) zarządza się, co następuje:
Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego składają się z formularza głównego, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz informacji o podatku akcyzowym dotyczących poszczególnych grup wyrobów akcyzowych i składów podatkowych, których wzory określają załączniki nr 2-12 do rozporządzenia.
Do wyczerpania nakładu, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2006 r., mogą być stosowane wzory deklaracji określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 80, poz. 741 i Nr 276, poz. 2735), pod warunkiem że podstawy obliczenia podatku i kwoty podatku zaokrąglone zostaną do pełnych złotych, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 80, poz. 741 i Nr 276, poz. 2735).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

AKC - 3/AKC - 3zh

DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

AKC - 3/A

INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD ALKOHOLU ETYLOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

AKC - 3/B

INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD WINA, NAPOJÓW FERMENTOWANYCH I PRODUKTÓW POŚREDNICH

wzór

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

AKC - 3/C

INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD PIWA

wzór

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

AKC - 3/D

INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD PALIW SILNIKOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

AKC - 3/E

INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

AKC - 3/F

INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD WYROBÓW TYTONIOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

AKC - 3/G

INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD POZOSTAŁYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK  Nr 9

AKC - 3/H

INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD ENERGII ELEKTRYCZNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK  Nr 10

AKC - 3/I

INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD OLEJÓW OPAŁOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK  Nr 11

AKC - 3/J

INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD GAZU

wzór

ZAŁĄCZNIK  Nr 12

AKC- S

INFORMACJA O ILOŚCI SKŁADÓW PODATKOWYCH, KTÓRYCH DEKLARACJA DOTYCZY

wzór