§ 2. - Wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.80.741

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.