§ 1. - Wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.80.741

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
§  1. 
Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego składają się z formularza głównego, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz informacji o podatku akcyzowym dotyczących poszczególnych grup wyrobów akcyzowych i składów podatkowych, których wzory określają załączniki nr 2-12 do rozporządzenia.