Wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego. - Dz.U.2004.80.741 - OpenLEX

Wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.80.741

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 19 kwietnia 2004 r.
w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:
Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego składają się z formularza głównego, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz informacji o podatku akcyzowym dotyczących poszczególnych grup wyrobów akcyzowych i składów podatkowych, których wzory określają załączniki nr 2-12 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2

AKC - 3/AKC - 3zh *

DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2  3

AKC - 3/A

INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD ALKOHOLU ETYLOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3  4

AKC - 3/B

INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD WINA, NAPOJÓW FERMENTOWANYCH I PRODUKTÓW POŚREDNICH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4  5

AKC - 3/C

INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD PIWA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5  6

AKC - 3/D

INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD PALIW SILNIKOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

AKC - 3/E

INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7  7

AKC - 3/F

INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD WYROBÓW TYTONIOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

AKC - 3/G

INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD POZOSTAŁYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

AKC - 3/H

INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD ENERGII ELEKTRYCZNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10  8

AKC - 3/I

INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD OLEJÓW OPAŁOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11  9

AKC - 3/J

INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD GAZU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

AKC - S

INFORMACJA O ILOŚCI SKŁADÓW PODATKOWYCH, KTÓRYCH DEKLARACJA DOTYCZY

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.276.2735) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.
3 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.276.2735) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.
4 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.276.2735) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.
5 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.276.2735) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.
6 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.276.2735) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.
7 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.276.2735) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.
8 Załącznik nr 10 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.276.2735) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.
9 Załącznik nr 11 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.276.2735) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.