Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.853

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88 i 379) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzory deklaracji podatkowej dla podatku od gier:
1) POG-5 - deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) POG-5/A - załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 przeznaczony dla podatników prowadzących kasyna gry, salony gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne i loterie audioteksowe, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) POG-5/C - załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 przeznaczony dla podatników urządzających gry objęte monopolem państwa, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) POG-5/D - załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 przeznaczony dla podatników urządzających grę bingo fantowe i loterię fantową, inne niż urządzane przez sieć Internet, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) POG-P - deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera, stanowiąca załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  2.  Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się począwszy od rozliczenia podatku od gier za kwiecień 2017 r.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier (Dz. U. z 2014 r. poz. 1089).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

POG-5 DEKLARACJA DLA PODATKU OD GIER

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

POG-5/A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD GIER POG-5

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

POG-5/C ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD GIER POG-5

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

POG-5/D ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD GIER POG-5

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

POG-P DEKLARACJA DLA PODATKU OD GIER

wzór
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).