Wzory deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1089

Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie art. 30di ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór:
1)
deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku (PIT-NZS), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (PIT/NZI), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PIT-NZ DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU Z NIEZREALIZOWANYCH ZYSKÓW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PIT-NZS DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU Z NIEZREALIZOWANYCH ZYSKÓW OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W SPADKU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PIT/NZI INFORMACJA O WYSOKOŚCI WARTOŚCI RYNKOWEJ SKŁADNIKA MAJĄTKU OKREŚLONEJ W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ DO CELÓW OPODATKOWANIA PODATKIEM RÓWNOWAŻNYM DO PODATKU OD DOCHODÓW Z NIEZREALIZOWANYCH ZYSKÓW

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).