Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2244

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu

Na podstawie art. 99 ust. 14b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzory:
1) deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10), o której mowa w art. 99 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11), o której mowa w art. 99 ust. 11 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Wzory deklaracji określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 3, mogą być stosowane do rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2016 r.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. z 2015 r. poz. 306).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

VAT-10 DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

PRZY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU NOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

VAT-11 DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

OD WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY NOWEGO ŚRODKA TRANSPORTU

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).