§ 9. - Wzorowy regulamin funkcjonowania rady zakładowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.18.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1945 r.
§  9.
Z przebiegu zebrania rady zakładowej sporządza się protokół, który zawiera: listę obecności, porządek obrad, powzięte uchwały liczbę głosów, które padły za poszczególnymi wnioskami, ewentualne zdanie odrębne mniejszości na jej żądanie, oraz podpis przewodniczącego.