§ 6. - Wzorowy regulamin funkcjonowania rady zakładowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.18.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1945 r.
§  6.
Uchwały rady zakładowej z wyjątkiem uchwał objętych art. 18 zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków; w razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego.