§ 2. - Wzorowy regulamin funkcjonowania rady zakładowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.18.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1945 r.
§  2.
Rada zakładowa na pierwszym swym zebraniu wybiera ze swego grona zarząd (przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza).

O ile rada zakładowa liczy więcej niż 9 członków, wybiera ona zarząd, składający się z większej liczby członków, z tym, że liczba członków zarządu nie może przekraczać jedenastu.