§ 13. - Wzorowy regulamin funkcjonowania rady zakładowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.18.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1945 r.
§  13.
Uchwały ogólnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby pracowników danego zakładu pracy.