Wzorowy regulamin funkcjonowania rady zakładowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.18.106

Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 7 maja 1945 r.
o wzorowym regulaminie funkcjonowania rady zakładowej.

Na podstawie art. 22 dekretu z dnia 6 lutego 1945 r. o utworzeniu rad zakładowych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 36) zarządzam, co następuje:
Przez artykuły powołane w rozporządzeniu niniejszym bez bliższego omówienia należy rozumieć artykuły dekretu z dnia 6 lutego 1945 r. o utworzeniu rad zakładowych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 36).
Rada zakładowa na pierwszym swym zebraniu wybiera ze swego grona zarząd (przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza).

O ile rada zakładowa liczy więcej niż 9 członków, wybiera ona zarząd, składający się z większej liczby członków, z tym, że liczba członków zarządu nie może przekraczać jedenastu.

Rada zakładowa może wyłonić ze swego grona sekcje dla załatwiania poszczególnych kategoryj spraw (art. 3 i 4).
Przewodniczący reprezentuje radę zakładową na zewnątrz, wykonywa jej uchwały lub czuwa nad ich wykonaniem, ustala przedmiot i porządek obrad rady zakładowej, zarządu i ogólnego zebrania i przewodniczy tym obradom.
Zebrania rady zakładowej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na tydzień.
Uchwały rady zakładowej z wyjątkiem uchwał objętych art. 18 zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków; w razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego.
Uchwały rady zakładowej, co do których nie zastrzeżono poufności, należy wywiesić na specjalnej tablicy, umieszczonej w miejscu widocznym.
Rady zakładowe utrzymują stałą łączność z pracownikami danego zakładu pracy. W zakładach pracy, zatrudniających powyżej 100 pracowników, zarządy rad zakładowych winny wyznaczyć jeden lub więcej dni w tygodniu oraz godziny, z reguły poza czasem pracy, dla zapoznania się z życzeniami pracowników.
Z przebiegu zebrania rady zakładowej sporządza się protokół, który zawiera: listę obecności, porządek obrad, powzięte uchwały liczbę głosów, które padły za poszczególnymi wnioskami, ewentualne zdanie odrębne mniejszości na jej żądanie, oraz podpis przewodniczącego.
O zwołaniu ogólnego zebrania zawiadamia się pracowników najpóźniej na 3 dni przed terminem.

Rada zakładowa może uchwałą powziętą większością 2/3 głosów zwołać w wypadku nagłym, ogólne zebranie bez zachowania tego terminu.

1.
Ogólne zebrania zwołuje się:
1)
przynajmniej raz na 3 miesiące celem wysłuchania sprawozdania rady zakładowej (art. 31),
2)
z inicjatywy rady zakładowej,
3)
na żądanie 1/4 ogólnej liczby pracowników zakładu,,
4)
na żądanie pracodawcy,
5)
na skutek wniosku zarządu pracowniczej organizacji zawodowej, obejmującej dany zakład pracy.
Przedmiotem obrad ogólnego zebrania jest:
1)
wybór członków rady zakładowej,
2)
sprawozdanie rady zakładowej,
3)
sprawy związane z działalnością rady zakładowej.
Uchwały ogólnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby pracowników danego zakładu pracy.
Rada zakładowa pełni swe czynności do czasu ukonstytuowania się nowej rady zakładowej w trybie przewidzianym w art. 14.

W wypadku, przewidzianym w art. 10, czynności rady zakładowej pełni komisja wyborcza, powołana zgodnie z art. 14.

Rozporządzenie, niniejsze wchodzi w życie z dniem 20 maja 1945 r.